Hitra kommune ønsker å slutte seg til Trondheim Havn IKS     

Nyheter
744

Vil styrke sjøtransporten og havnæringene i Trøndelag.

Kystkommunens inntreden vil være et viktig steg nærmere målet om å flytte transport av laks, andre matvarer og gods fra vei og til sjø. Også utvikling av maritime næringer og grønn teknologi vil styrkes gjennom det nye partnerskapet.

I mars i år mottok Hitra kommune en henvendelse fra Trondheim Havn om dialog i forbindelse med overskuddsmasser fra Jøsnøya, et område som Hitra kommune har tilrettelagt for havneformål og industriutvikling. Bakgrunnen for henvendelsen var at Trondheim Havn mangler steinmasser for videre havneutbygging på Grønnøra i Orkland kommune. Underveis har denne dialogen utviklet seg til noe mer. Partene har kort og godt funnet ut at man har mange sammenfallende ambisjoner og strategier som best kan løses gjennom et tettere og mer forpliktende samarbeid.

Inntreden
Hitra kommunestyre har torsdag vedtatt å søke deltakelse i Trondheim Havn IKS, og saken vil bli behandlet i representantskapet i Trondheim Havn IKS 18. desember. Dersom alt går som ventet, vil en inntreden i Trondheim Havn IKS skje fra 1.1.2022. Det vil også bety at Hitra kommune melder sin uttreden fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, hvor Hitra i dag er deltakerkommune, skriver Hitra kommune i en pressemelding.

Fakta

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt havneselskap, eid av 13 eierkommuner i Trøndelag: Orkland, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Indre Fosen, Frøya, Skaun og Namsos. Selskapet drifter og forvalter havneområder på vegne av eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur for godstransport, persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter.

– Hitra kommune har hatt et utmerket samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Havn i en årrekke. Vi har i fellesskap lyktes med å etablere Hitra Kysthavn som i dag er en viktig del av den totale industrietableringen og infrastrukturen på Hitra Industripark, forklarer ordfører i Hitra kommune, Ole Laurits Haugen.

– I denne sammenheng har særlig ansatte i Kristiansund og Nordmøre havn vært viktig, men samarbeidet med de andre deltakerkommunene har også vært meget godt, understreker Haugen.

Haugen tror imidlertid at kommunens ønske om å styrke virksomheten på og ved Hitra kysthavn, øke sjøtransporten i regionen, og ta del i utviklingen av grønn skipsfart er bedre tjent med et interkommunalt samarbeid gjennom Trondheim Havn.

– Trondheim Havn har kort og godt større muskler og en viktigere strategisk posisjon, som gjør det mulig for oss å realisere ytterligere utbygginger og enda bedre tilrettelegging, sier Haugen.

En milepæl for trepartssamarbeidet
– Det er svært gledelig at Hitra ønsker å delta i Trondheim Havn IKS. Å forene krefter i samme havneselskap vil styrke trepartssamarbeidet mellom Trondheim, Frøya og Hitra, sier ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik.

Trepartssamarbeidet mellom de tre kommunene har vært svært viktig for å utvikle relasjoner mellom de blå næringene i øykommunene og det sterke forskningsmiljøet i Trondheim.

– Nå er det også lagt til rette for at det viktigste lastepunktet for sjøveis transport av laks fra Hitra og Frøya vil håndteres av et felles havneselskap. Det må vi kunne kalle en milepæl for trepartssamarbeidet. Vi ønsker Hitra hjertelig velkommen inn i Trondheim Havn IKS. Dette er god alliansebygging som forsterker samarbeidet mellom kommunene og de blå næringene og kompetansemiljøet i Trondheim, understreker Ottervik.

Forener krefter for felles mål
Også fylkesordfører Tore O. Sandvik mener det er naturlig at Hitra kommune, som trøndersk kystkommune, knytter seg til et trøndersk havneselskap.

– Dette er Hitra kommunes eget valg, men det kan bidra til å styrke sjøtransport og samferdsel på en bærekraftig måte i hele Trøndelag og Midt-Norge, sier fylkesordføreren som samtidig påpeker at samarbeid på tvers av fylkesgrenser fortsatt vil være både ønskelig og viktig, sier Sandvik.

– Trondheim Havn, Helgeland Havn, Rørvik Havn og Kristiansund og Nordmøre Havn deltar i Kysthavnalliansen, et viktig nettverk som har maktet å etablere sjøverts transport av laks fra Hitra Kysthavn og fra Kråkøya ved Rørvik. Jeg håper at Kysthavnalliansen og dette samarbeidet vil fortsette, også etter at Hitra kommune har trådt inn i Trondheim Havn IKS. Det gjelder å forene krefter for å oppnå et svært viktig felles samfunnsmål; å overføre gods fra vei til sjø, og med det forbedre trafikksikkerheten, redusere slitasjen på veiene samt redusere klimautslippene. Laksen fra Rørvik-området, Hitra og Frøya utgjør et svært viktig godsgrunnlag for sjøtransporten fra og til regionen, sier Sandvik videre.

En forutsetning for å lykkes med sjøtransport
Trondheim Havn IKS har arbeidet for en sterkere samling av havnekapasitetene i Trøndelag siden sammenslåingen av havnekommunene i indre og ytre Trondheimsfjorden ble gjennomført i 2012. Også i selskapets siste strategiplan fra 2019 fremgår det klart og tydelig at nye deltakerkommuner ønskes velkommen.

– Både Namsos, Frøya, Indre Fosen og Skaun har sluttet seg til selskapet de senere år. Hitras inntreden vil styrke selskapet ytterligere – helt i tråd med strategien som eierne har trukket opp, sier leder av representantskapet i Trondheim Havn og ordfører i Orkland kommune, Oddbjørn Bang og legger til:  

– Et godt samspill mellom de trønderske havnekommunene, tett samarbeid med kunder og myndigheter, og tilgang til felles ressurser og kompetanse er viktige forutsetninger for å lykkes med å utvikle sjøtransporten. Hitras deltakelse vil være et svært gledelig skritt på veien til en mer bærekraftig sjøtransport i Trøndelag.