Her vil Alsaker bygge et landbasert oppdrettsanlegg for produksjon av 100.000 tonn laks

Nyheter
0

Enorme ambisjoner på Tysnes.

I en kunngjøring hos Tysnes kommune fremgår det at Alsaker Fjordbruk søker om konsesjon å få etablere et nytt landbasert anlegg for oppdrett av matfisk og settefisk på Nedrevåge.

Gigantanlegget, som vil kunne bli et av verdens største landbaserte oppdrettsanlegg, søkes bygget på et opparbeidet industriområde på stedet.

I søknaden til kommunen vektlegger Alsaker-konsernet en fleksibel modell – med både settefisk og matfisk.

”Søknaden gjelder produksjon av 100.000 tonn slakteklar matfisk av laksefisk ved Nedrevåge i Tysnes kommune. Samstundes vert det søkt om fleksibilitet i produksjonen, der inntil halvparten av løyvet kan utgjera settefisk for utsett på matfisklokalitetar i sjø. Anlegget vil verte plassert på allereie regulert og planert industriområde i Nedrevåge.”

I søknadspapirene skisseres det en opsjon for å produsere for eksempel 18,5 – 50 millioner postsmolt mellom 1 kg og 2,7 kg, for utsett på egne matfisklokaliteter i sjø.

”Heile anlegget skal drivast ved bruk av sjøvatn og avsalta sjøvatn, og vil vera uavhengig av eigen ferskvasskjelde,” står det videre.

Dersom Alsaker får godkjent de spenstige byggeplanene, vil konsernet kunne mer enn tredoble sin lakseproduksjon.

Torsdag kunne iLaks avsløre selskapets eneeier Gerhard Alsakers langt fremskredne planer om å oppføre en ny enebolig på hele 2.531 kvadratmeter. Også den skal bygges i Tysnes kommune, nærmere bestemt i Onarheim.