Her er fallgruvene for oppdrett i RAS-anlegg

Nyheter
4093

– Fisken spiser, drikker, puster og går på do i vannet. I vannet er det mer bakterier enn i luften.

Det sier Kari Attramadal, forskningsjef i RAS-operatøren Nofitech.

– I et lukket anlegg er det oppdretteren som har ansvaret for vannet, sier hun og legger til: – I lukkede anlegg er det en oppkonsentrering av bakterier. Hvis du bare lar fisken stå i den lukkede tanken – så dør den.

Akkurat dette stiller særlige krav til rensing.

Argumentene
– Redusert vannforbruk, optimal temperatur året rundt og veksten til fisken er avhengig av vanntemperaturen. Det er argumentene for at de fleste nye settefiskanlegg som bygges i Norge nå er RAS (resirkuleringsanlegg – red. anm.).

Men fallgruvene for RAS-anlegg er mange.

– Hvis du øker ph-verdien i anlegget, øker du giftigheten i ammoniakk, CO2 og aluminium. Fisken kan leve godt på åtte eller 12 grader, men hvis du endrer temperaturen, hyppig og mye, gir du stress – og da kan fisken dø.

Patogener
– Biosikkerhet er viktig – for å stoppe patogener fra å komme inn i markedet. Derfor anbefaler vi flere barrierer, med kombinasjon av UV- og membranfilter, sier Attramadal, og legger til: – Det er gjerne flere bakterier inne i anlegget enn i sjøen utenfor.

Det har ikke skortet på produksjonsuhell og tap av fisk i RAS-anlegg.

– En del av de uhellene som har skjedd har vært at en har driftet på samme måte i sjøvann som i ferskvann, sier hun, og peker på at for eksempel korrosjon og ozonering er annerledes i ferskvann versus sjø.

Gift
Partikkelfjerning, samt å sørge for tilgang av oksygen og nitrat er avgjørende for å lykkes.

Den store risikoen er såkalt H2S, den ekstremt giftige gassen hydrogensulfid.

– Det er tusen ganger mer sulfat i sjøvann enn i ferskvann. Membraner kan fjerne sulfat, påpeker hun.

Ekstremt ansvar
Nofitech har studert produksjonstap ved norske RAS-anlegg og isolert risikoområder:

  • Designfeil og driftsfeil
  • Dødsoner, terskler, kroker og krappe rørvinkler
  • For lav vannstrøm
  • Stillestående vann eller slam, som gir gass

– Jeg kan ikke gjenta det ofte nok. Det er viktig med god opplæring av folk. De som som jobber på disse anleggene har et ekstremt ansvar. Både liv og penger kan gå tapt – jeg teller fisk som liv også, sier Attramadal.