Havforskningsinstituttet: Ingen funn av ulovlige stoffer eller legemidler i oppdrettslaksen

Nyheter
0

13 845 oppdrettsfisk kontrollert.

Hvert år sjekker Havforskningsinstituttet norsk oppdrettsfisk på vegne av Mattilsynet. Overvåkningen er et krav fra EU, og skal sikre at norsk oppdrettsfisk ikke inneholder uønskede stoffer som kan være helseskadelig,

I 2020 ble 13 845 fisk undersøkt. Mesteparten var oppdrettslaks, men forskerne sjekket også regnbueørret, kveite, piggvar, røye, torsk og flekksteinbit, melder Havforskningsinstituttet.

Ingen funn
– Funnene er lik som tidligere år. Vi fant ikke rester av verken antibiotika eller andre ulovlige legemidler, sier forsker Annette Bernhard.

Annette Bernhard. Havforskningsinstituttet.

Prøver som ble analysert for ulovlige forbindelser, som stoffer med anabole effekter eller uautoriserte legemidler, ble tatt ut under alle livsstadier hos fisken.

Ingen overskridelser
Prøvene skal være representative for norsk oppdrettsfisk som helhet. Fiskene ble analysert i samleprøver, som består av fem fisk fra samme merd, og resultatet blir sett på som representativt for den merden. Det ble ikke funnet miljøgifter som dioksiner, dioksinlignende PCB, kvikksølv, bly og kadmium over EUs grenseverdi i noen av prøvene.

Under grenseverdi
Det ble funnet rester av lusemiddelet emamectin i én prøve av oppdrettslaks, men nivået var under grenseverdien. Prøver som ble testet for godkjente veterinære legemidler og miljøgifter ble samlet inn på slakterier, og er representative for norsk oppdrettsfisk som er klar for markedet.