– Har ikke registrert så lave innslag av rømt oppdrettslaks i elvene som i fjor

Nyheter
0

I 2022 vil Havbruksnæringen gjennom Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks (OURO) iverksette utfiskingstiltak i 35 elver.

Basert på resultatene fra Det nasjonale overvåkningsprogrammet setter OURO i gang tiltak for å redusere påvirkningen fra rømt oppdrettslaks på villaksens genetikk. I tillegg til direkte uttak i elv finansierer OURO tre kilenøter i Trøndelag, uttak i fiskefella i Etne, samt kilenøter i tilknytning til Vossovassdraget.

– Siden OURO sin oppstart i 2015 har vi ikke registrert så lave innslag av rømt oppdrettslaks i elvene som i fjor. Den langsiktige trenden på innrapporterte rømmingstall er synkende. Det viser at tiltakene som næringen har iverksatt over år gir effekt, sier styreleder Ingrid Lundamo i en melding.

OURO-tiltak viser at andelen rømt oppdrettslaks ble redusert til under fire prosent i de fleste elver etter uttak. 2021 var preget av lave rømmingstall, noe også lavere uttak fra OURO gjenspeiler. Det ble gjort uttak med harpun, not, stangfiske og kilenøter.

Innsats
– Det er svært gledelig å se at vi gjennom vår innsats får fanget det meste av den rømte fisken som går opp i elvene, sier Lundamo.

Prosentvis innslag av rømt fisk ved kartlegging før og etter uttak i utvalgte lakseførende elver i perioden 2016-2021 for ulike kategorier rømt fisk.

Organisasjonens mandat er å bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk.

– Havbruksnæringen har en nullvisjon for rømming. Den klare trenden over mange år er at rømmingstallene går ned. Dette gjenspeiler seg i elvene, og næringen er opptatt av å bidra aktivt til å få tallene ytterligere ned, sier Lundamo.

Sammenslutningen skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver der overvåkingen, ved bruk av årsprosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn fire prosent. I elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er større enn ti prosent skal tiltak planlegges og uttak gjennomføres, så lenge det er praktisk mulig.

Utfiske
Uttaket gjennomføres av spesialiserte leverandører av utfiske-tjenester, som i samarbeid med lokale elveeierlag og statsforvalteren bli enige om egnet metodikk for å redusere innslag av rømt fisk i det enkelte vassdrag, samt er ansvarlige for å innhente fisketillatelse.

Basert på fra resultatene fra Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk og andre relevante kilder, velger styret i OURO ut hvilke elver som det årlig skal gjennomføres tiltak i.

Det er i 2022 valgt ut 35 elver hvor det skal iverksettes tiltak for å redusere innslag av rømt oppdrettsfisk. I tillegg blir det gitt støtte til utfisking av rømt oppdrettsfisk i tre kilenøter i Trøndelag, uttak i fiskefella i Etne og kilenøter tilknyttet Vossovassdraget.