Har du glemt Ullsfjorden, Frederic Hauge?

Nyheter
1194

I vårt innlegg  iLaks den 1. februar, lurte vi på hvorfor ikke Frederic Hauge  omtaler størrelsen på miljøforbedringene til hans «kinderegg», selskapet «Ocean Forest». Han gir ingen svar i sitt innlegg datert 6. februar. Ocean Forest lever så vidt vi forstår i fullstendig symbiose og er helt avhengig av forurensning fra oppdrettsanlegg. Selskapet er eiet av Bellona Holding og Lerøy Seafood Group med 50 prosent eierandel hver.

Vi prøvde også å vinkle saken ut fra etiske betraktninger der vi var kritiske til at en miljøorganisasjon henter profitt fra forurensende oppdrett i stedet for å bekjempe kilden til forurensingen. Lerøy har hatt svært negative omtaler av flere av sine anlegg de siste åra. På denne bakgrunn stilte vi spørsmål om Bellona har etiske retningslinjer eller gjør etiske vurderinger ved valg av forretningsområder, forretningspartnere eller prosjekter. Dette svarer ikke Hauge på, men kommer med tåkeprat og lange utredninger om kjent kunnskap, noe som egentlig var forventet. At det fins et bedre miljøalternativ enn hans Ocean Forest, kalt «lukkede anlegg» nevner han ikke!

Hva er etikk?
I norsk ordbok er ordet etikk forklart slik: morallære eller moralfilosofi utledet av av gresk ethikos sedelig, avledet av ethos sedvane, seder. Man kan kanskje si det er en utvidelse av det norske begrepet «folkeskikk». Altså samfunnets leveregler som veileder oss til å ta gode avgjørelser både for samfunnet og miljøet rundt oss. Dette bringer oss over til vår hovedsak i denne omgang.

Du skal ikke lyve – om Ullsfjorden
Første delen av overskriften her er en «kortversjon» av det 8. bud, men også en leveregel som er almen i de fleste sivilisasjoner (en etisk rettesnor). Nå skal vi ikke påstå at Frederic Hauge lyver når han skriver: «Aller først: Bellona har ikke vært involvert i Lerøy Auroras søknader om oppdrett i Ullsfjorden i Troms.» Vi må ta et forbehold om at Hauge ikke var informert av sin businesspartner Lerøy om den planlagte aktiviteten for Ocean Forest i Ullsfjorden. I så fall synes også Lyngen kommune feilinformert om «miljøalibiet» Bellonas deltakelse (se nedenfor).

For nye lesere skyter vi kort inn at dette var et ordinært oppdrettsanlegg «omdøpt» til forskningsoppdrett da Akvaplan Niva den 06.10.2016 søkte om å drive forskning på oppdrettet. Driften skulle fortsatt Lerøy ta seg av. Hovedformålet var: «å skaffe kunnskap om hvordan fullskala havbruk påvirker en uberørt fjord over tid» (vår understrekning). Anlegget ble stanset etter massiv motstand fjorden rundt.

Hvor omtales Bellona og/eller Ocean Forest i forbindelse med oppdrettet i Ullsfjorden.
Vi vil i det følgende dokumentere omtale av Bellona og/eller Ocean Forest i denne saken. Leseren får selv vurdere i hvilken retning indisiene peker, i påvente av et eventuelt svar fra Hauge. I de følgende avsnitt er det vi som har gjort uthevingene.

I Lerøys søknad om konsesjon av 10.02.2016 står det på side 2 av søknaden «Bellona og Lerøy har et tverrfaglig samarbeid og har startet et selskap sammen som heter Ocean Forest.» og på side 4 følger denne tegningen av merdene:

I Lyngens kommunes høringsutsendelse datert 16.02.2016 står det: «Det planlagte havbruksanlegget inngår i prosjektet Ocean Forest. Lerøy Aurora og Bellona har i et samarbeid startet selskapet Ocean Forest, hvor formålet er å videreutvikle konseptet Integrert Havbruk

En billedtekst i e-avisa «Fremtid i Nord» den 22.02.2016 sier: «Stig Nilsen, som også er styreleder i Lerøy Aurora, forteller at selskapet er glade for at Ocean Forest nå ønsker å utvikle modeller for multitrofisk akvakultur i Nord-Norge, samt at Lerøy Aurora får ta del i prosjektet.» Fra artikkelen sakses: «Fortsatt er samarbeidet, mellom partene Lerøy Seafood Group og Bellona i en tidlig fase hvor forskning og utvikling står i fokus.»

Fra møteprotokoll fra Lyngen formannskap datert 01.03.2016 siteres: «Formannskapet inviterer Lerøy Aurora AS og Bellona til møte i formannskapet 15.03 og kommunestyret 27.04.2016.» (Vår utheving).

I møteprotokoll fra Lyngen formannskap datert 12.04.2016, sak PS 56/16 ble følgende forslag votert og vedtatt: «Forskningsresultater og de mulige positive ringvirkningene av Ocean Forest Havbruksanlegg på Ullsnes, gjør at Lyngen formannskap går imot rådmannens innstilling og innvilger omsøkte dispensasjon.» I tillegg omtales Ocean Forest og mulititrofisk akvakultur (IMTA), i Lyngens formannskaps sak, PS 93/16.

For oss er det nærliggende å tro at Lerøy, som skulle drifte det planlagte forskningsanlegget, ville brukt eget deleid selskap Ocean Forest til multitrofisk akvakultur. Selskapet som Bellona eier 50 prosent av.

Kan Frederic Hauge forklare oss hva som egentlig har skjedd i denne saken?