Gullkantet SalMar-resultat, men driften i Midt-Norge er fortsatt utfordrende

Nyheter
1569

SalMar fikk et driftsresultat på 25,50 kroner per kilo i første kvartal 2017. 

– SalMar leverer sitt sterkeste driftsresultat per kilo noensinne i første kvartal 2017. Rekordresultatet kommer av fortsatt høye laksepriser, lavere kost på slaktet biomasse og en løftet snittpris på samlet kontraktsportefølje, sier konsernsjef Trond Williksen i SalMar.

– Segmentene leverer tilfredsstillende resultater og SalMar fortsetter sitt målrettede arbeidet for å styrke beredskap og kapabilitet for håndtering av lakselus. SalMar sin totale behandlingsberedskap knyttet til ikke-medikamentelle metoder er løftet, og selskapet jobber kontinuerlig for å bedre rutiner og kompetanse i selskapet. Oppdrettsnæringen er i betydelig endring og potensialet for videre vekst er stort. SalMar er tydelige på at en slik vekst må være bærekraftig både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk og SalMar er nå bedre rustet til å bidra til dette, legger han til.

SalMars samlede driftsinntekter utgjorde i overkant av 2,4 milliarder kroner i kvartalet, opp fra rundt 2,0 milliarder kroner i tilsvarende periode året før. Slaktevolumet var 26 300 tonn, ned 1 000 tonn fra samme periode året før. Operasjonelt driftsresultat endte på 670,7 millioner kroner, opp fra 566,5 millioner kroner i første kvartal 2016.

I segment Midt-Norge har det i første kvartal vært slaktet fisk fra lokaliteter som har hatt en bedre biologisk utvikling enn hva som var tilfellet i foregående kvartal. Dette har bidratt til noe høyere snittvekt og lavere produksjonskost. Til tross for lavere lusenivå ved utgangen av perioden sammenlignet med første kvartal i fjor, anses situasjonen i region Midt-Norge fremdeles som utfordrende. Det ble også i første kvartal gjennomført noe forsert slakting av hensyn til fiskevelferd. Nytt behandlingsutstyr, bedrede rutiner og økt kompetanse har styrket selskapets kapasitet og beredskap, og SalMar er godt rustet til å håndtere situasjonen fremover, heter det i en pressemelding fra selskapet.

I region Nord-Norge er den biologiske situasjonen god. Til tross for sesongmessige lavere sjøtemperaturer, har tilveksten vært tilfredsstillende, med god snittvekt på slaktet volum. Som i Midt-Norge er det gjort investeringer i behandlingskapasitet for å styrke beredskapen for håndtering av et eventuelt økt lusepress i fremtiden.

Resultatutviklingen for salg- og videreforedlingsaktivitetene har hatt en god bedring i første kvartal sammenlignet med forrige kvartal. Salgsvirksomheten leverer rekordhøy prisoppnåelse i kvartalet. Resultatet er imidlertid fortsatt negativt og forklares med at 60 prosent av volumet ble solgt på kontrakt til priser under gjennomsnittlig spot-pris i perioden. Kontraktstapet er betydelig redusert sammenliknet med foregående kvartal. Bedringen skyldes en kombinasjon av reduserte markedspriser og bedrede kontraktspriser. Slakteri- og videreforedlingsaktivitetene er fremdeles negativt påvirket av den biologiske situasjonen i Midt-Norge, men høye slaktevolumer har bidratt til god kapasitetsutnyttelse og effektiv drift i perioden.

Basert på anslag over stående biomasse ved utgangen av kvartalet, ventes det en økning i globalt tilbud av atlantisk laks på tre prosent i 2017. SalMar fortsetter å oppleve sterk etterspørsel i selskapets nøkkelmarkeder.

For helåret 2017 venter SalMar et slaktevolum i Norge på 131 000 tonn, opp fra 115 600 tonn i 2016. For Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det for helåret 2017 ventet et slaktevolum på henholdsvis 30 000 tonn og 10 000 tonn.