Gruppering har fått 96 mill. i støtte for å utvikle lavutslippsverdikjeder for offshore havbruk

Nyheter
0

Et konsorti bestående av havbruksselskaper, leverandørbedrifter og  forskningsinstitusjoner med felles krafttak for å gjøre oppdrett til havs til et nytt norsk industrieventyr. 

Storsatsingen skal redusere miljø- og  klimaavtrykket og forbedre fiskevelferden gjennom innovasjoner innen havbasert- og  lukket teknologi, biologi, fiskefôr, elektrifisering, digitalisering og logistikk.

– Havbruk til havs har både potensiale til å være en løsning for en mer bærekraftig global matproduksjon, men også til å skape milliardverdier for Norge. Det er imidlertid mange utfordringer  å ta tak i før vi er der. Nå lanserer industri og forskning tidenes største satsing for å utvikle mange av disse løsningene, slik at vi kan komme nærmere realisering, sier Ragnar Tveterås, professor ved  Universitetet i Stavanger, som koordinerer konsortiet.

Prosjektet har sitt utspring fra Stiim Aqua Cluster, som ledes av Blue Planet. 

Fakta

Grønn plattform   Grønn plattform er en nasjonal satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings og innovasjonsdrevet grønn vekst. Forskningsrådet, Enova, Innovasjon Norge og Siva, som står bak  ordningen, er ute etter samarbeids-konsortier som kan levere de beste prosjektene fra forskning og  teknologiutvikling, frem til ferdige løsninger. Hensikten er å skape grønne jobber og en mer  bærekraftig fremtid. Første fase i Grønn plattform er 1 milliard kroner fordelt over tre år. Søknadsfrist for hovedutlysningen var 12. mai 2021. Tildeling av prosjektene skjer i september 2021. 

Ny teknologi
Havbruk kan spille en avgjørende rolle i å sikre mat til en global befolkning som vil overstige ni milliarder i 2050. Til det behøves ny teknologi som gjør at verdens matproduksjon kan økes samtidig  som miljøet i havet bevares og verdens ressurser ivaretas på en forsvarlig måte.

I Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» har partnerselskaper fra alle ledd i verdikjeden gått sammen med FoU-institusjoner og underleverandører om en felles  søknad. Grieg Seafood, Skretting, SalMar Ocean, Moreld Aqua, FishGLOBE, Hauge Aqua og Blue Planet står bak søknaden sammen med FoU-leverandørene NORCE, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, NMBU, NTNU, UiB, UiS, Høgskulen på Vestlandet, Simula, The University of Melbourne og University of Florida. I tillegg involverer prosjektet Norway Royal Salmon, ABB og andre underleverandører.  

Målet med prosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» er å levere ny kunnskap og teknologi slik at offshore havbruk bidrar til reduserte klimagassutslipp, oppnår lavere miljøavtrykk og god fiskevelferd. Havbruk til havs skal bli konkurransedyktig i markedet og kan gi en verdiskaping på oppimot hundre milliarder kroner.  

Løsninger
Havbruk til havs gir havbruksnæringen nye utfordringer med de ekstreme bølge- og vindforholdene til havs. I tillegg vil det kreve nye løsninger for å håndtere lange avstander og forhold for  oppdrettsfisken som hittil er lite kartlagt. Prosjektet skal lede til kunnskap og innovasjon som reduserer energibruk og klimaavtrykk, og gir fisken gode livsbetingelser.  

Grønn Plattform-prosjektet skal bidra til produksjon av bærekraftig lakseprotein med et vesentlig lavere klimaavtrykk per kilo enn kjøttproteiner fra landbruket. Prosjektet skal også redusere  miljøavtrykket og bidra til å sikre biologisk mangfold i hav og elver. 

Prosjektet vil også bidra med kunnskap til myndighetenes videre arbeid med å lage regulatorisk rammeverk, standardisering og sertifiseringer for havbruk til havs. 

Innovasjoner
Gjennom sju delprosjekter skal de involverte selskapenes og forskningsinstitusjonenes arbeid blant annet lede frem til innovasjoner innenfor disse områdene:  

  1. Grønn pellet for undervannsfôring til havs 
  2. Robust postsmolt i lukkede sjøanlegg 
  3. Elektrifisering av oppdrett til havs 
  4. Kontrollsystem for semi-autonome oppdrettsanlegg til havs 
  5. Bedre fiskevelferd og økt overlevelse 
  6. Logistikk til havs  
  7. Kompetanseprosjekt med hovedmål å utvikle kunnskap og teknologi som bidrar til  miljømessig, økonomisk og sosialt bærekraftig utvikling av verdikjeder for havbruk til havs 

Støtten fra Grønn Plattform utbetales over tre år. 

Foto: Kirsti K. Sømme, Blue Planet.

Avtrykket
– Grieg Seafood er tydelig på at vi som havbruksnæring må redusere avtrykket vårt og forbedre fiskevelferden hvis vi skal realisere vekstpotensialet vi har i Norge gjennom nye arealer og  produksjonsmåter. Denne type storsatsing, der forskning og næring samarbeider om løsninger, er  akkurat det vi trenger. Grieg Seafood ser frem til å bidra med vår ledende kompetanse innen digitalisering, men også til å lære fra andre aktører. Sammen skal vi realisere potensialet som ligger i havbruk til havs, kommenterer Ragna Heggebø, global forskning- og utviklingssjef Grieg Seafood. 

Skretting tror at ny teknologi kan gi mulighet til å produser mat i områder som vi til nå ikke har kunnet bruke. Dette prosjektet hvor så mange kompetansepartnere løfter i flokk, vil ha de beste forutsetningene for å få til grønn matproduksjon i havet. Som fôrselskap og innovasjonspartner, skal vi bidra fra vår del av verdikjeden til at disse vekstmulighetene blir en realitet for norsk havbruk. Vi skal lage en enda grønnere fôrpellet som tar i bruk nye råvarer, og hvor pellets som ikke spises skal flyte opp til overflaten hvor den skal samles opp og gjenbrukes. Og vi skal også bruke vår kompetanse til å sørge for enda bedre fiskevelferd, sier Håvard Walde, administrerende direktør Skretting Norge.  

– Skal SalMar Ocean lykkes med vår visjon om å ta i bruk havet, som er laksens naturlige habitat for vekst, på en sikker og bærekraftig måte, er vi avhengig av en betydelig teknologiutvikling og kompetanseheving i hele verdikjeden, i tillegg til et forutsigbart og tilpasset forvaltningsregime. Grønn Plattform vil være et veldig viktig bidrag til dette da det inkluderer et bredt spekter av aktører  i verdikjeden med en svært relevant prosjektportefølje, sier Olav-Andreas Ervik, toppsjef i SalMar Ocean.