Grieg Seafood Finnmark refses av Mattilsynet: – Store dyrelidelser

Nyheter
1127

Grieg Seafood Finnmark får skarp kritikk av Mattilsynet etter dødelighetshendelse på lokalitet Jernøya. Oppdretteren er uenig i at de har opptrådd uforsvarlig.

Mattilsynet har ilagt Grieg Seafood Finnmark et overtredelsesgebyr på 494.330 kroner for brudd på bestemmelser i dyrevelferdsloven og akvakulturforskriften, viser et dokument iLaks har fått innsyn i.

Bakgrunnen for saken er at det ble satt ut nærmere 192.000 fisk i en merd ved lokalitet Jernøya i Nordkapp kommune den 17. april i år. Utsettes skal ha vært det første noensinne på lokaliteten, som er nyetablert. Fisken var levert av Nordnorsk Smolt, som Grieg Seafood eier sammen med Norway Royal Salmon.

Lokalitet Jernøya. KART: Barentswatch

Mattilsynet ble 5. mai varslet om forøket dødelighet på den nyutsatte smolten i den aktuelle merden. Ifølge Mattilsynet døde cirka 19.300 fisk i merden i løpet av den første måneden i sjø. Årsaken til dødeligheten i merden vurderes av Grieg Seafood Finnmark til å være «dårlig» smolt, stor temperaturforskjell mellom settefiskanlegg og sjø samt lave temperaturer i sjø ved utsett, ifølge Mattilsynet.

Påklager vedtaket
Mattilsynet varslet vedtak om overtredelsesgebyr i et brev til Grieg Seafood Finnmark 20. september. Litt over en måned senere kom oppdretteren med en uttalelse, der de fremførte argumenter for at det ikke var riktig å ilegge dem overtredelsesgebyr for hendelsen. Grieg Seafood Finnmark anførte blant annet at lave sjøtemperaturer er vurdert som risiko, men at det ikke er automatikk at det fører til dårlig fiskevelferd, og at cirka 90 prosent av fisken som ble satt ut i merden overlevde og hadde god velferd. I tillegg poengterte Grieg Seafood at det forelå en skriftlig vurdering fra en ekstern fiskehelsetjeneste (Marin Helse) om at fisken burde bli satt ut snarest.

Mattilsynet mener imidlertid at uttalelsen til Grieg Seafood Finnmark ikke endrer ved grunnlaget for varselet, og derfor har de fattet et vedtak om overtredelsesgebyr.

Samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen, opplyser til iLaks at selskapet kommer til å påklage vedtaket fra Mattilsynet. Se hele tilsvaret til Pedersen nederst i saken.

– Store dyrelidelser
I vedtaket skriver Mattilsynet at «det foreligger et klart brudd på dyrevelferdsloven § 23, 1. ledd og 24. 1. ledd bokstav b) ved at fisk ble telt og satt ut på Jernøya 17. april 2020. Dette til tross for at virksomhetens erfaring og egen risikovurdering tilsa at utsettet kunne få svært alvorlige velferdsmessige konsekvenser for fisken, noe det også fikk».

Med bakgrunn i antallet fisk som har dødd og lengden på perioden med høy dødelighet vurderer Mattilsynet overtredelsen som grov. De mener at hendelsen kunne vært unngått dersom Grieg Seafood hadde vektlagt egen risikovurdering og hensynet til fiskevelferd, og ikke satt ut fisken i april. Derfor bør det reageres med et overtredelsesgebyr, ifølge Mattilsynet.

Mattilsynet diskuteres også i sitt vedtaksbrev om overtredelsen ble begått for fremme Grieg Seafood sine interesser, og om de har hatt eller kunne oppnådd en fordel ved overtredelsen. Her viser Mattilsynet til at oppdretteren eier smoltprodusenten hvor fisken kom fra.

«Grieg Seafood Finnmark AS har eierinteresser i Nordnorsk Smolt AS og har derfor en økonomisk interesse av at smolten blir solgt/satt i sjøen. De økonomiske forholdene i næringen tilsier i tillegg, at utsettet vil gi økonomisk fortjeneste selv om en stor andel av smolten dør i løpet av tiden rett etter utsett».

Når det gjelder størrelsen på overtredelsesgebyret, skriver Mattilsynet dette i sitt vedtak:

«Det er på det rene at det har vært store dyrelidelser forbundet med hendelsen, og det tilsier en streng reaksjon».

Mattilsynet mener avslutningsvis at det er viktig å markere tydelig at regelverket for dyrevelferd i akvakultur er viktig og skal overholdes, blant annet for å forebygge at oppdrettere unnlater å følge loven på et senere tidspunkt. 

Roger Pedersen. FOTO: Privat

Uenig
iLaks har bedt om en kommentar fra Grieg Seafood Finnmark på Mattilsynets vedtak, Samfunnnskontakt Roger Pedersen skriver dette i en e-post:

«Fisken hos Grieg Seafood Finnmark skal ha god fiskehelse og velferd, og det jobber vi med hele tiden. Verken vi eller resten av havbruksnæringen er generelt fornøyd med status quo, og vi må bli bedre. Men vi er uenig med Mattilsynet i at vi har opptrådt uforsvarlig i dette tilfellet. Nordnorsk Smolt, som vi fikk fisken fra, hadde på denne tid en utfordring med vannkvaliteten, og ekstern fiskehelserådgiver anbefalte at fisken ble satt ut i sjø for å bedre fiskevelferden. Sjøtemperaturene var lave, men fisken var ikke syk og risikovurderingen var at fisken ville få det bedre i sjø enn i anlegget på land. Fisken var av en størrelse som skulle tilsi at den tåler lavere temperaturer (post smolt), og vi har hatt usett av smolt på lave temperaturer andre steder med lav dødelighet. Vi ønsket ikke å destruere 200 000 fisk når vi kunne gjøre noe med årsaken til utfordringene den hadde.

Dessverre så vi noe økt dødelighet i en merd ved utsett, men det stabiliserte seg raskt. Etter 30 dager var dødeligheten på denne fisken totalt ca 10 prosent, hvorav en del av dette var fisk vi selv avlivet av hensyn til fiskevelferden («svimere»). Ifølge Veterinærinstituttet var dødelighet 30 dager etter utsett i 2019 ca 11 prosent i gjennomsnitt i Finnmark, og ca 22 prosent i gjennomsnitt i Hordaland. Dette viser at vi som næring har en jobb å gjøre for å forbedre fiskehelsen og velferden. 

Fra mai og frem til i dag har fiskehelsen og velferden på fisken vært god, og dødeligheten på fisken i den aktuelle merden er pr. 1. desember 2020 på 12.5%. På lokaliteten som helhet har dødeligheten fra utsett  vært på 3.1%.»