Gjelletrøbbel på nyutsatt smolt gjorde at store deler av Akvafutures slaktevolum falt bort

Nyheter
0

Brønnøysundfirma tapte 63,7 millioner kroner før skatt i 2020.

Innovative Akvafuture går i spiss for utviklingen av lakseoppdrett i lukkede merder. Men innovasjonen koster. Ifjor ble salget halvert fra nivået i 2019.

«Resultatet er negativt påvirket av en enkelthendelse på slutten av 2019 med gjelleproblematiskk på nyutsatt smolt som måtte saneres. Dette førte til bortfall av store deler av planlagt slaktevolum for 2020. I en ny oppbyggingsperiode av biomasse fra lave nivåer har følgelig utnyttelse av produksjonskapasitet vært lav,» skriver selskapet i sin årsberetning.

Nedskriving
«Dette ekstraordinære tilfellet har ført til for høye produksjonskostnader ført til beholdning, følgelig er det blitt tatt en nedskriving av biomasseverdien per 31/12.»

Akvafuture produserer laks i lukkede merder. Selskapet hadde ved årssskiftet tre FoU-tillatelser for storskala produksjon og testing, i tillegg til to  utviklingskonsesjoner. Selskapet drifter på lokalitetene Sæterosen i Brønnøy kommune og Andalsvågen og Hamnsundet i Vevelstad kommune.

Illustrasjonsbilde Hamnsundet. ILLUSTRASJON: AkvaFuture

«Selskapet er under oppbygging, herunder investering i biomasse og teknologiutvikling, som følgelig legger press på selskapets likviditet. Etter 31. desember 2020 er det blitt tilført 50 millioner kroner i bankgjeld og 50 millioner kroner i konvertibelt ansvarlig lån for å løse likviditetsutfordringene.»

Miljøvennlige
Selskapets bokførte egenkapital var 94,6 millioner kroner ved årsskiftet.

«Selskapet har i 2020 hatt en lakseproduksjon som er å anse som en av verdens mest miljøvennlige. Lakseproduksjonen har foregått helt uten påslag av lakselus og det har dermed ikke vært behov for noen form for behandling av fisken. Selskapet samler opp sedimenterbart avfall, og utslipp til miljø er med dette rediusert betydelig i forhold til tradisjonelt oppdrett. Oppsamlet avfall benyttes til bioenergi. Selskapet har etablert dobbel sikring mot rømming og det har ikke forekommet rømming av fisk,» heter det videre i årsberetningen.

Akvafuture er eid av ti aksjonærer, hvorav de to klart største er oljeservicegründer Sturla Sand og Torghatten-sjef Brynjar Forbergskog.

Akvafuture 2020 2019 Endring
Omsetning 160,5 307,5 -47,8 %
EBIT -42,8 -8,5 403,5 %
Resultat før skatt -63,7 -29,6 115,2 %
Driftsmargin -26,7 % -2,8 %
Alle tall i millioner kroner