Frøya på topp i verdiskapingsrapport

Nyheter
906

Verdiskapingen i sjømatnæringen har mer enn seksdoblet seg de siste 15 årene.

Totale sysselsettingseffekter av sjømatnæringens aktivitet var i 2019 på i overkant av 90.000, mens den totale verdiskapingen var på 127 milliarder kroner, viser en ny rapport utarbeidet av Norce, Nofima og Menon Economics på oppdrag for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Veksten har vært drevet av økt lakseproduksjon, høyere priser og en svekket norsk krone.

Roy Robertsen. FOTO: Nofima

– Knapt noen næringer har vokst mer enn sjømatnæringen de siste årene, og veksten er viktig for norsk verdiskaping og velferd. Næringen har nesten dobbelt så høy verdiskaping per sysselsatt som gjennomsnittet av norske fastlandsnæringer, sier prosjektleder Roy Robertsen i Nofima i en pressemelding

Frøya viktigst målt i verdiskaping
I direkte verdiskaping er det Møre og Romsdal som er høyest med 15 milliarder kroner i 2019, mens Vestland kommer på andreplass med en verdiskaping på 13,5 milliarder kroner.

«Det er imidlertid i Nord-Norge sjømatnæringen har sterkest relativ betydning. I Troms og Finnmark står sjømatnæringen for nær 12 prosent av alle jobber i privat næringsliv. Dette er etterfulgt av Nordland med 11,5 prosent og Møre og Romsdal med rett i overkant av 11 prosent», heter det i pressemeldingen.

SalMar InnovaMar. Foto: Sebastian Kvernland

Ifølge rapporten er Bergen vinneren målt i omsetning, mens Frøya, hvor SalMar har hovedkontor, er viktigst målt i verdiskaping, tett etterfulgt av Ålesund. Sistnevnte er også den kommunen med flest ansatte innen sjømatnæringen.

32 milliarder kroner i skatter og avgifter
Menon Economics har beregnet at totale sysselsettingseffekter av sjømatnæringen inkludert ringvirkninger var på 92.000 sysselsatte i 2019. Omregnet i fulltidsårsverk utgjør dette nær 80.000 årsverk.

– Over halvparten av sysselsettingen i kommunene Frøya, Træna, Værøy, Båtsfjord, Værøy, Lebesby og Øksnes kan ifølge Menons beregninger knyttes til sjømatnæringen og dens ringvirkninger. Det viser hvor viktig næringen er for aktivitet og bosetting langs kysten, sier Robertsen.

Aktiviteten i sjømatnæringen bidro til 32 milliarder kroner i skatter og avgifter i 2019. Det tilsvarer nær tre prosent av statens samlede skatte- og avgiftsinntekter i fjor.

Klarer seg bedre enn andre næringer i koronakrisen
Siden 2004 har veksten vært betydelig. Den gangen omsatte sjømatnæringen for 50 milliarder kroner mens verdiskapingen var på mindre enn ti milliarder kroner. I fjor var tallene økt til 320 milliarder kroner og 76 milliarder kroner.

Sveinung Fjose. FOTO: Menon Economics

– I 2020 vil næringen bli rammet av den globale koronakrisen. Ved rapportens ferdigstillelse er lakseprisen den laveste på flere år. Næringen klarer seg imidlertid betydelig bedre enn flere av de andre større norske eksportnæringer som olje og gass, maritim næring og prosessindustrien. Basert på helt oppdatert statistikk for 2020 anslår vi imidlertid at særlig verdiskapingseffektene i sjømatnæringen vil reduseres noe, sier Sveinung Fjose som er ansvarlig for beregningene i prosjektet.

Han understreker samtidig en betydelig usikkerhet om dette, og at krisen trolig ikke vil ramme sysselsettingen i like stor grad.