– Forventer å kunne levere slakteklar laks på 7,1 kilo hver måned

Nyheter
1939

Fiskeridirektoratet har gitt tilsagn om åtte utviklingstillatelser på til sammen 6.240 tonn MTB til Reset Aqua.

Det opplyser Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Reset Aqua, som holder til i Storebø i Austevoll kommune, søkte i november 2017 om ti utviklingstillatelser for en prosjektperiode på tolv år (sjøfase på seks år) for å utvikle et konsept bestående av et lukket RAS-anlegg, som består av en sirkulær flytende rammestruktur i stål, driftsplattform og 18 merder. Senteret i anlegget skal romme «fôrsiloer, vannbehandlings- og slamoppsamlingssystemer samt øvrige nødvendige fasiliteter».

Kan redusere problemer med lus og rømming
I oktober i fjor ga Fiskeridirektoratet delvis avslag på to av ti omsøkte tillatelser, og gikk videre med behandling av søknaden oppad begrenset til åtte. Begrunnelsen for det delvise avslaget var at Fiskeridirektoratet mente det ville være tilstrekkelig med en tildeling av åtte utviklingstillatelser for en teknisk utprøving av konseptet, samtidig som dette vil gi en tilstrekkelig risikoavlastning til prosjektet.

Nå har altså direktoratet kommet fram til at konseptet skal få alle åtte utviklingstillatelsene. Fiskeridirektoratet mener løsningen kan bidra til å løse næringens miljøutfordringer knyttet til lakselus og rømming.

«Det er Fiskeridirektoratets vurdering at tette merdposer og rensing av innløps- og potensielt utløpsvann kan redusere luseproblemet. Fiskeridirektoratet vurderer at Reset skiller seg vesentlig fra tradisjonelle åpne merder bestående av flytekrage og not, og innebærer flere nyhetselement og forbedringer sammenlignet med disse», heter det blant annet i vedtaksbrevet.

Slakteklar laks hver måned
Videre sammenlikner Fiskeridirektoratet prosjektet med andre lukkede konsepter for å se om det innebærer «betydelig innovasjon». Reset sitt konsept er basert på RAS-teknologi i motsetning til flere sammenliknbare konsepter. Fiskeridirektoratet understreker at de ikke kjenner til at det eksisterer oppdrettsteknologi for RAS-anlegg i flytende, fleksible og lukkede merdposer.

Reset vil som følge av varmeisolerende tiltak og varmebehandling av spedevannet, gjøre det mulig å oppnå en høyere temperatur i merdene.

«En høyere vanntemperatur i vintermånedene gir anledning til å sette ut smolt også på denne tiden av året og åpner dermed for en matfiskproduksjon som ikke er styrt av årstidene. En noe høyere vanntemperatur vil dessuten bidra positivt til fiskens vekst. Søker skisserer en produksjonstid på 11 måneder ved utsett av smolt på 300 gram, og et driftsopplegg der det forventes å kunne levere slakteklar laks på ca. 7,1 kg hver måned» skriver Fiskeridirektoratet og konkluderer så med:

«Basert på drøftelsen over vurderer Fiskeridirektoratet at Reset er tilstrekkelig ulikt eksisterende lukkede og semi-lukkede anlegg.»