Forskriften for landbaserte konsesjoner ytterligere forsinket

Nyheter
0

Statssekretær Kristina Hansen (Ap) kan ikke si noe om når den nye forskriften er klar.

Planarbeidet med det landbaserte oppdrettsanlegget til Norwegian Mountain Salmon på Utsira er godt i gang. Utsira kommune ønsker prosjektet velkommen, og ser på det som et kjærkomment initiativ for å skape nye arbeidsplasser i øykommunen. Den 28. november arrangeres det folkemøte om prosjektet. Neste steg er konsesjonssøknad.

Problemet er at det ikke er mulig å få sendt inn konsesjonssøknad for nye landbaserte oppdrettsanlegg for matfisk. Dette har fått kommunedirektør May Britt Jensen til å reagere.

– Det er jo sagt at den nye forskriften skal komme, men den er blitt utsatt. Og så vet vi ikke grunnen til det. Det er uforståelig at Staten rent forvaltningsrettslig kan stanse alle søknader om landbaserte akvakulturanlegg. Det er frustrerende, har hun tidligere uttalt til iLaks.

Les også: Utsira klar for oppdrettsanlegg: – Uforståelig at Staten forvaltningsrettslig kan stanse alle søknader

Mer utredning av funksjonskravene
Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Kristina Hansen, vil ikke gå inn på det forvaltningsrettslige i den midlertidige stansen i søknadsbehandling. Men hun bekrefter at man ikke er ferdig med å utrede funksjonskravene.

– Vi har sett et behov for at de funksjonskrav som skulle ettersendes den opprinnelige høringen måtte utredes ytterligere, sier hun til iLaks.

Hansen legger til:

– Dette arbeidet pågår nå i departementet. Det er viktig at forslaget til regelendringer blir grundig gjennomarbeidet. Dette vil også bidra til at vi kan få gode og presise innspill i høringsrunden.

Må hensynta utviklingstakten
Statssekretæren mener at stansen er nødvendig på grunn av utviklingstakten i næringen.

– Den midlertidige stansen til å søke om nye tillatelser til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret ble innført på grunn av en utvikling i næringen der det ble søkt om konsepter som ikke var hensyntatt eller forutsatt, da dagens tildelingsregler for akvakultur på land ble innført. Dette gjelder for eksempel landanlegg med nær tilknytning til sjø, der regelverket som skiller mellom akvakultur på land og akvakultur i sjø utfordres, forklarer hun.

– Når forventes den nye forskriften klar?

– Jeg har dessverre ikke en helt konkret dato å komme med til dere i dag for når funksjonskrav vil ettersendes høringen, og jeg kan heller ikke angi noe tidspunkt for når regelendringene vil iverksettes. Den midlertidige stansen i muligheten til å søke om tillatelser til akvakultur på land vil gjelde til nytt regelverk er på plass, svarer Hansen.

Kvalvikvågen, Utsira. Her skal vannet til anlegget etter planen hentes opp til Norwegian Mountain Salmon sitt fjellanlegg. Foto: Norwegian Mountain Salmon

Forstår frustrasjonen
Kristina Hansen understreker at den midlertidige stansen ikke omfatter alle søknader om produksjon av laks, ørret og regnbueørret på land. Søknader om nye tillatelser til produksjon av settefisk og stamfisk, der minst 95 prosent av vannet i anlegget resirkuleres, er ikke omfattet av stansen.

Les også: Skjæran gjenåpner muligheten for å etablere nye RAS-anlegg, men ikke matfiskanlegg på land

På Utsira sitter kommunedirektør May Britt Jensen og opplever praksisen som uforutsigbar. Hun mener at det burde vært mulig å søke på landbasert på grunnlag av gammelt regelverk.

Statssekretæren skjønner frustrasjonen til kommunedirektør Jensen.

– Jeg har stor forståelse for at det kan oppleves som uforutsigbart for dem det gjelder. Samtidig er det viktig, ikke minst for næringen selv, at vi får på plass tydelige, stabile og fremtidsrettede rammevilkår for akvakultur på land, sier Hansen.