Forskrift om reduksjon må sendes på høring

Meninger
525

Endelig har vi fått Nærings- og fiskeridepartementets konklusjon når det gjelder trafikklysene for 2019. Konklusjonen viser rødt lys i to produksjonsområder. De konklusjonene som i dag er publisert sier imidlertid ingenting om hvordan gjennomføringen av de røde lysene skal være og hva som er den videre prosess med hensyn til regelverket.

Etter min oppfatning må en forskrift om reduksjon av MTB i PO 4 og 5 sendes på høring før den kan vedtas. Høringen som ble foretatt før jul kan ikke brukes som grunnlag for å vedta en reduksjonsforskrift for disse to produksjonsområdene.

Dette stiller seg annerledes enn forskriften for vekst. Reduksjon innebærer inndragelse av rettigheter. Det krever langt grundigere saksbehandling enn tildeling av goder, som er tilfellet der det tillates vekst.

Det er to spørsmål som står særlig sentralt i denne høringen og som ikke på er behandlet i høringsrunden før jul.

Det ene er at de berørte oppdretterne i PO 4 og 5 må få uttale seg om det faglige grunnlaget for det røde lyset. Det faglige grunnlaget er ikke presentert før pressemeldingen som ble sendt ut klokken åtte i morges. Det kunne meget vel vært presentert tidligere i og med at Styringsgruppens rapport er datert 17. november 2019, og Ekspertgruppens rapport kom enda tidligere. Uansett er det selvsagt slik at de berørte må få uttale seg om disse rapportene før det gis nytt regelverk.

Enda viktigere er det at verken Ekspertgruppen, Styringsgruppen eller departementet synes å ha vurdert det spørsmålet som etter akvakulturloven § 9 tredje ledd er hovedkriteriet for å kunne redusere produksjonskapasiteten. Er den produksjonsreduksjon som pålegges oppdretterne «nødvendig ut fra hensynet til miljøet». Det er et spørsmål departementet må vurdere, og det er et spørsmål de ikke kan vurdere på forsvarlig vis uten å ha innhentet synspunktene til de berørte oppdretterne og deres organisasjoner.

Etter norsk forvaltningsrett vil korrekt videre saksbehandling være at forslag til konkretisert reduksjonsforskrift sendes på høring med minst seks ukers høringsfrist. Deretter må Nærings- og fiskeridepartementet vurdere forskriftens innhold, og også ta stilling til om den er nødvendig av hensyn til miljøet.