Foreløpige tall: Over 14.000 pukkellaks tatt

Nyheter
0

Massiv invasjon av pukkellaks i norske elver i år. 

Hittil er det fanget mer enn 13.000 pukkellaks i elvene og 1200 i sportsfiske i sjøen. Dette er basert på foreløpige tall, og de virkelige tallene er høyere, skriver Norsk institutt for Naturforskning (NINA) i en pressemelding.

En stor del av fangstene i elvene er tatt i rettet uttaksfiske med ruser eller garn. Men sportsfiskere i elvene har snart fisket to tusen pukkellaks de også.

– For å sette tallene i perspektiv, så er det nå fisket opp mer pukkellaks i to elver alene enn det ble fisket opp i alle elvene til sammen i det tidligere rekordåret 2019, sier Henrik H. Berntsen, forsker i NINA.

Mest i Finnmark
Uttaket har foreløpig vært størst i Vestre Jakobselv og Munkelva i Finnmark.

– Nå er innsiget av pukkellaks større enn laksebestanden i noen elver, sier Berntsen.

Det er fanget pukkellaks i elver langs hele kysten, fra russegrensa i nord til svenskegrensa i sør. Utenfor landet meldes det også om fangster i Skottland, Irland, Sverige og Danmark.

– Enda er det tidlig i pukkellakssesongen, og vi vet ikke hvor mye pukkellaks som kommer til elvene i år, forteller Berntsen. I tidligere år er halvparten av fangstene registrert så sent som etter 1. august. Jeg er veldig spent på utviklingen i resten av sesongen, sier Berntsen.

Pukkellaks er en art med høy risiko ifølge Artsdatabankens liste over fremmede arter. Etablering av pukkellaks i elver over større områder øker sjansen for at vi regelmessig får tallrike invasjoner av pukkellaks i norske elver.

Negativ effekt
Et økende antall pukkellaks vil sannsynligvis ha negativ effekt på det biologiske mangfoldet og på akvakultur langs kysten og elveøkosystemene, ifølge en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Noen få pukkellaks vil trolig ha liten betydning, mens tusenvis av gytefisk vil ha stor effekt på naturlig forekommende laksefisk så vel som vannkvalitet og biologisk mangfold, ut fra vurderingen.

Berntsen sier det nå legges ned en enorm frivillig lokal innsats for å ta ut pukkellaks i mange elver. Han understreker hvor viktig det er at fangsten registrerer.

– For å få et godt bilde av pukkellaksens utbredelse, mengde og utviklingen over tid er vi avhengig av at fiskere registrerer fangstene, både i sjøen og i elvene, sier han.