– Fjerde kvartal har vært preget av ekstremt volatile priser

Nyheter
928

Storsmolt skal sikre videre vekst for Lerøy Seafood Group.

Lerøy-konsernet fikk et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på 769 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, sammenlignet med 948 millioner kroner i samem kvartal i 2018.

Eksludert inntjening fra Villfangst, tilsvarer dette et driftsresultat per kilo før biomassejustering på 17 kroner, skriver selskapet i en børsmelding tirsdag morgen.

Det var på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 796 millioner kroner, ifølge TDN Direkt.

Omsetningen landet på vel 5,2 milliarder kroner etter et slaktevolum på 43.000 tonn laks og ørret i kvartalet.

– Fjerde kvartal har vært preget av ekstremt volatile priser for atlantisk laks, men underliggende utvikling i kvartalet, og resultatet, har i stor grad vært som forventet, sier konsernsjef Henning Beltestad.

– For 2019 som helhet har vi hatt noen ufortsette hendelser i havbruk, som har påvirket høstet volum og derigjennom kostnadsnivået negativt. I hvitfisk har landindustrien vært utfordrende, mens vi har hatt en god utvikling i nedstrømsaktivitetene. Ved inngangen til 2020 mener vi Lerøy er godt posisjonert for lønnsom vekst i årene som kommer.

– For 2020 og årene som kommer forventer vi at konsernets investeringer i smolt gradvis skal gjøre seg gjeldende i høyere volum, og at dette volumet også skal bidra til en reduksjon i konsernets kostnader per produsert kilo rødfisk, sier Beltestad.

Konsernet forventer fortsatt volatile, men likevel tilfredsstillende, markedsforhold i tiden som kommer.

Lerøy Sjøtroll sitt nye anlegg på Fitjar, med en kapasitet på vel 4.000 tonn biomasseproduksjon, er ferdigstilt og vil bidra med en større og mer robust smolt til Lerøy Sjøtroll sin produksjon i 2020. Ved Lerøy Auroras anlegg i Laksefjord, pågår nå byggingen av siste del av en tre-trinns utbygging som gir anlegget en kapasitet på 4.500 tonn biomasseproduksjon. Denne utbyggingen forventes å være ferdigstilt i desember 2020, men tidligere utbyggingstrinn vil gi en betydelig andel stor smolt allerede i 2020. Utbyggingen av siste trinn, produksjon av postsmolt, i Belsvik har startet, og anlegget i Belsvik vil etter ferdigstillelse ha en kapasitet på 5.000 tonn biomasse produksjon. Anleggene representerer allerede betydelige verdier for konsernet, men det er konsernets forventning at de siste utbyggingene vil bidra til høyere produksjon og lavere uttakskost de kommende årene.

Gradvis vil de nye anleggene øke gjennomsnittlig smoltstørrelse i konsernet, og i Lerøy Aurora og Lerøy Sjøtroll vil snittstørrelsen for utsatt laksesmolt være om lag 300 gram i 2020. Det er administrasjonen og styrets forventning at de igangsatte og ferdigstilte investeringene i smoltanleggene vil gi betydelig vekst i produksjonen i sjø i 2020 og årene som kommer. Den økte produksjonen vil gradvis fra 2020 resultere i høyere slaktevolum hvert år de kommende fire til fem år.

Forventet slaktevolum inneværende år, inkludert andel i tilknyttet selskap, er per i dag 183.000–188.000 tonn laks og ørret. Konsernets ambisjon er at tilsvarende tall for 2021 vil være 200.000–210.000 tonn.

Per i dag forventer styret en inntjening i første kvartal 2020 som er vesentlig bedre enn det konsernet oppnådde i første kvartal 2019.

Styret foreslår et utbytte på 2,30 kroner per aksje til utdeling i 2020.