Fiskeridirektoratet straffer Frøy Rederi etter rømminghendelse

Nyheter
2273

Frøy Rederi må betale et lovbruddsgebyr på drøyt 700.000 kroner etter lakserømming.

Det var under lossing av smolt fra brønnbåten «Frøystrand» ved Lerøy Midts lokalitet Halsbukta i Tingvoll kommune den 6. januar i år, at om lag 14.000 smolt rømte. Brønnbåten hadde tidligere hentet smolt fra Lerøys settefiskanlegg i Lensvika.

Intrafish omtalte i august at Fiskeridirektoratet ga konkurrenten Sølvtrans en muntlig orientering om årsaken til rømmingen. Da var ikke saken ferdigbehandlet, men direktoratet uttalte at de vurderte å gi Frøy reaksjoner.

– Grov feil
Nå har altså Fiskeridirektoratet Region Midt fattet et vedtak om å gi Frøy Rederi et gebyr på 699.006 kroner for brudd på akvakulturloven etter hendelsen. Det viser et dokument iLaks har fått innsyn i. Her kommer også den endelige bekreftelsen på årsaken til rømmingen.

«I samband med lossing av smolt fra brønnbåten «Frøystrand» skjedde det ei rømming som følge av hol i bakskottet i babord brønn. Årsaka til holet var at eit kamera hadde blitt fjerna fra bakskottet den 4. januar. Kamera blei ikkje sett på plass igjen, og holet blei heller ikkje plombert. Verksemda sitt internkontrollsystem var mangelfullt på hendingstidspunktet, då det ikkje omhandla vedlikehald av denne type utstyr», heter det i vedtaket fra direktoratet. 

Hullet var ifølge direktoratet på cirka ti centimeter. Direktoratet anser feilen med å ikke sette inn et nytt kamera som «grov», og mener at både ledelsen i rederiet og mannskapet har opptrådt uaktsomt og dermed utvist skyld.

«Når kameraet blei fjerna etterlet dette seg eit hol i bakskottet i brønnen, og slike arbeidsoperasjonar som vedlikehald av utstyr stiller skjerpande krav til kva ein kan forvente med tanke på val av handlingsalternativ, samt føretaket sine risikovurderingar og prosedyrar», skriver direktoratet.

Reagerer
Avslutningsvis mener region Midt at det er en viktig del av utviklingen i næringen å ansvarliggjøre brønnbåtrederier på lik linje med lakseoppdrettere, der det stilles strenge krav til det forebyggende arbeidet opp mot å drive på en miljømessig forsvarlig måte.

Helge Gåsø. FOTO: Hitra-Frøya.no

Administrerende direktør i Frøy Rederi, Helge Gåsø, skriver i en SMS til iLaks at de beklager konsekvensene av det han omtaler som «en personlig feil om bord på båten».

– Og så har direktoratet en klar oppfatning at det skulle ligget inne i vårt kvalitetssystem for å unngå dette. Det gjorde det ikke, noe som vi også beklager.

Gåsø reagerer samtidig på prosessen rundt saken.

– Vi synes også dette gebyret blir varslet oss på en spesiell måte gjennom en uttalelse til en av våre konkurrenter og pressen, skriver han.

Dette er for øvrig det andre gebyret på kort tid for Frøy Rederi. I september skrev Adressa at Mattilsynet hadde vedtatt et overtredelsesgebyr på en halv million kroner til selskapet etter at tusenvis av laks døde av oksygenmangel.