Fiskeridirektoratet skal se nærmere på bruk av legemidler til avlusning av oppdrettslaks

Nyheter
975

Målet med tilsynet er å sjekke om oppdrettsselskapene benytter internkontrollsystemene sine til å sikre at legemiddel blir brukt på en miljømessig forsvarlig måte.

Det opplyser Fiskeridirektoratet i en pressemelding

Fakta

Akvakulturdriftsforskriften § 15a. Vilkår for bruk av kitinsyntesehemmere

Kitinsyntesehemmere gitt gjennom fôret kan ikke brukes på samme lokalitet før det er gått minst seks måneder fra siste behandling. Dette gjelder uansett hvilken kitinsyntesehemmer som er benyttet.

Kitinsyntesehemmere kan ikke brukes på lokaliteter nærmere enn 1.000 meter fra rekefelt jf. de felt som til enhver tid vises i Fiskeridirektoratets nettbaserte kartverktøy. Avstanden måles som beskrevet i § 18 andre punktum.

I 2017 kom det nye krav til bruk av legemiddel i nærheten av rekefelt og gytefelt for kysttorsk. To år senere ble regelverket utvidet. Oppdretterne har i stor grad tilpasset driften etter de nye kravene, mener Fiskeridirektoratet.

– Siden 2018 har det ikke vært rapportert bruk av kitinsyntesehemmere i fôret nærmere enn 1.000 meter fra noen rekefelt langs kysten vår. Disse avlusingsmidlene blir heller ikke brukt oftere enn hver sjette måned. Det ser dermed ut til at alle oppdretterne i landet har innrettet seg etter kravene i akvakulturdriftsforskriften § 15 a, sier seniorrådgiver Magnus Torvik ved tilsynsutviklingsseksjonen.

Fiskeridirektorat skriver de primært vil basere tilsynet på oppdrettsselskaper, som har brukt legemiddel til badebehandling mot lakselus ved lokaliteter som ligger nærmere enn 500 meter fra rekefelt eller gytefelt for torsk.

– Det er viktig å presisere at legemiddel kan brukes til badebehandling nær rekefelt og gytefelt, så lenge behandlingen blir utført i brønnbåt og behandlingsvannet blir sluppet ut innenfor rammene i regelverket, understreker Fiskeridirektoratet avslutningsvis.

Oversikt over registrerte badebehandlinger ved anlegg nærmere enn 500 meter fra gytefelt eller rekefelt, og registrerte behandlinger med Releeze eller Ektobann (kitinsyntesehemmere) ved anlegg nærmere enn 1.000 meter fra rekefelt. Grafen viser bruken i tallet på uker der fisken i en eller flere merder er behandlet ved en lokalitet. GRAF: Fiskeridirektoratet