Fiskeridirektoratet om dette konseptet: – Merdene har vesentlige likheter med «Ecomerden»

Nyheter
952

Biolaks hadde søkt om fem utviklingstillatelser for konseptet «lukkede merder med bioreaktor», men fikk avslag.

Konseptet er et flytende oppdrettsanlegg som skal bestå av en kompakt sammenkobling av semilukkede merder og en bioreaktor for produksjon av mikroalger. Videre omfatter konseptet mekanisk avfallsutskiller og en ny type filter til vanninntak, samt transportløsning for fisk. Det skal tas i bruk på «uegnede lokaliteter».

Fiskeridirektoratet mener konseptet har flere likhetstrekk med AkvaDesign sitt prosjekt, og at merdene tilknyttet konseptet har vesentlige likheter med Ecomerden.

«Søker (Biolaks journ.anm.) har imidlertid ikke spesifisert i søknaden om det er «Ecomerden» som skal benyttes i konseptet, og det er uklart for direktoratet i hvilken grad søknaden og «Ecomerden» er tilknyttet hverandre», skriver direktoratet.

«Fiskeridirektoratet finner etter en helhetsvurdering at konseptet består av ulike kommersielt tilgjengelige løsninger. Direktoratet finner videre at konseptet har begrenset nyhetsverdi sammenlignet med andre semilukkede anlegg, og at konseptet fremstår som en naturlig videreføring av eksisterende teknologi», heter det videre i avslagsbrevet.

Direktoratet har derfor konkludert med at konseptet ikke oppfyller kravet om «betydelig innovasjon».

Norges største senter for forsøk og forskning, LetSea, har 50 prosent av aksjene i Biolaks.