FHF lyser ut 20 millioner kroner til luseforskning

Nyheter
1081

– Forebygging av lakselus vil være det aller beste tiltaket for å unngå at lakselus fra havbruk bidrar negativt overfor vill laksefisk, det vil redusere behov for legemidler ytterligere, og være svært positivt for laksens velferd.

Det skriver Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) på sine hjemmesider, og setter derfor av inntil 20 millioner kroner totalt til denne utlysningen. Dette gjøres for å øke kunnskapen om hvordan næringen kan forebygge lakselus. Prosjekter som søkes finansiert kan være gjennomføring av kontrollerte forsøk og/eller studier i større skala for dokumentasjon av effekt mot lus.

Med forebyggende metoder menes tiltak som enten reduserer eller hindrer påslag av lakselus på fisk, eller påvirker lus som finnes i anlegget til ikke å utvikle levedyktige larver.

I tillegg kan det søkes om testing og dokumentasjon av metoder som kan registrere og kvantifisere mengde luselarver i frie vannmasser, som varslingsmetode for å kunne iverksette andre forebyggende tiltak før luselarvene kommer inn i anlegg. Søknadsfrist er satt til 21.mars kl 15.00, og hele utlysningsteksten finner du her.

12 prosjekter allerede i gang
I 2017 satte FHF økt fokus på behovet for kunnskap om forebyggende tiltak mot lakselus, og lyste ut 40 millioner kroner til denne satsingen. Totalt kom det inn 28 søknader til søknadsfristen 25.august. Disse gjennomgikk evaluering av panel, og 12 prosjekter er nå i gang som direkte resultat av denne utlysningen.

I tillegg har FHF satt i gang ni andre prosjekter for økt kunnskap om forebygging av lakselus. Sammen med satsing på kunnskap om produksjon, bruk og helse/velferd hos rensefisk, satte FHF i 2017 i gang prosjekter for 78 millioner kroner for økt kunnskap om forebygging og kontroll av lakselus. De fleste av disse skal gjennomføres og være avsluttet i 2018 eller tidlig 2019.

Strategisk satsing
Et ledd i denne satsingen var også de ni møtene som ble holdt langs kysten høsten 2017, med presentasjon av forskningsresultater og diskusjoner om kunnskapsstatus for medikamentfrie tiltak mot lakselus, og hvordan registrering og telling av lus kan redusere behov for antall behandlinger. Samlet rapport fra disse møtene finnes her.

FHFs strategiske satsing på kunnskap om forebygging av lakselus ble utviklet i samråd med en ressursgruppe fra næringen. Satsingen har fire hovedtema: 1) Biologi, lusetelling og oppsamling av lus, 2) Forebyggende teknologiske tiltak, 3) Forebyggende ernæringstiltak, vaksine mm og 4) Forebygging gjennom organisering mm.  En samlet oversikt over de prosjektene som ble startet i 2017 som ledd i denne satsingen finnes her