Får refs for regnskapsrot

Nyheter
187

Riksrevisjonen kan heller ikke i 2015 uttale seg om Veterinærinstituttets regnskap.

– Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for å sikre at underliggende virksomheter avgir korrekte regnskaper. Vi ser det som sterkt kritikkverdig at departementets styring og oppfølging av virksomheten ikke har ført til nødvendige forbedringer, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en rapport som er offentliggjort tirsdag.

Revisjonen har påvist vesentlige svakheter i instituttets økonomistyring og internkontroll, og konstaterer at regnskapet ikke er egnet til å gi pålitelig styringsinformasjon. Dette øker risikoen for at beslutninger blir tatt på feil grunnlag. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har tidligere bedt Landbruks- og matdepartementet om å påse at instituttet etablerer rutiner og kontrolltiltak som sikrer at regnskapet kan bli godkjent, heter det videre i rapporten.

– Vi tar det meget alvorlig at Riksrevisjonen finner å ikke kunne uttale seg om regnskapet til Veterinærinstituttet. Vi har jobbet iherdig i 2015 og 2016 – og jobber videre – ved instituttet for å forbedre økonomimodell og internkontroll med godt håp om å lykkes, sier konstituert administrerende direktør Merete Hofshagen i en kommentar til Riksrevisjonens merknader.