Færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks

Nyheter
686

Positiv utvikling i vassdragene.

2017 ble det overvåket 197 vassdrag gjennom «Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk i vassdrag».

I 154 av disse er innslaget av rømt oppdrettslaks vurdert å være lavt til moderat, ifølge Fiskeridirektoratet.

– Overvåkingsprogrammet har utviklet seg til å bli et svært godt verktøy for forvaltningen, og viser at innsatsen fra både næring og forvaltning har gitt positive resultater, noe vi ser igjen både gjennom lavere rømmingstall og stadig lavere innslag i vassdragene, sier Øyvind Lie, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Øker innsatsen hvert år
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk i vassdrag ble startet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet i 2014 og ledes av Havforskningsinstituttet.

– For Fiskeridirektoratet er det avgjørende at vi har best mulig kunnskap om den totale andelen rømt laks i sjø og elv for å kunne evaluere effekten av de forebyggende og avbøtende tiltak som vi pålegger havbruksnæringen, sier Lie.

Antall elver som inngår i overvåkingsprogrammet har økt hvert år fra 140 i 2014 til 197 i 2017, og har en geografisk god spredning langs hele norskekysten.

– Gjennom overvåkingsprogrammet får vi muligheten til å finne ut om både forebyggende og avbøtende rømmingstiltak har tilsiktet effekt, sier Lie.

Årets tall
165 elver (84 prosent) ble vurdert til å ha lavt til moderat innslag av rømt oppdrettslaks.

15 elver (8 prosent) ble vurdert til å ha høyt innslag.

17 (9 prosent) elver ble vurdert til at man ikke kunne si om innslaget var over eller under.

I 2017, som tidligere år, er innslagene av rømt laks ulikt fordelt langs kysten. Hordaland hadde også i år flest elver med høyt innslag av rømt oppdrettsfisk, mens kysten fra Oslofjorden til og med Rogaland hadde svært lave innslag.

– Flest elver med høyt innslag av rømt oppdrettsfisk finner vi i Hordaland, og da spesielt i Hardanger, sier Lie.

Kontinuerlig utvikling
– For å sikre best mulig kvalitet på vurderingene brukes en rekke forskjellige metoder som skjellprøvelesing i sportsfisket, høstfiske på gytegrunnene, gyteplasstellinger ved dykkere og i noen tilfeller også overvåking ved hjelp av feller, sier Lie.

Hele rapporten finner du her.