– Et samlet svinn på cirka 20 prosent er fortsatt for høyt

Nyheter
978

– Det er i dag mange helseutfordringer innen norsk oppdrettsnæring, der den største utfordringen er lakselus. De fleste av cirka 400 millioner oppdrettsfisk i Norge har det bra og vokser opp som stor og fin fisk, men et samlet svinn på cirka 20 prosent er fortsatt for høyt, sa fagdirektør fiskehelse Brit Hjeltnes i Veterinærinstituttet under framleggingen av instituttets årlige fiskehelserapport.  

Oversikt
Fiskehelserapporten 2015, som offentliggjøres i dag, legger innledningsvis vekt på at Norge må ha oversikt og kontroll over truslene mot fiskehelsen og fiskevelferden skal næringen utvikle seg og vokse videre som del av norsk bioøkonomi.

I kjølvannet av nedgangen innen i olje- og gassektoren er bioøkonomien pekt på som en mulig erstatning for tapt vekstskapning og sysselsetting. Fra politisk hold ble det i 2015 lansert store vekstambisjoner for norsk oppdrettsnæring der fem til seks ganger større verdiskapning ble satt som politisk mål.

– Med økt vekst i produksjon må vi forvente at det vil oppstå nye helsetrusler. Da er det viktig at Norge har gode systemer for overvåkning av fiskehelsen slik at nye utbrudd og sykdommer oppdages tidlig, sa Brit Hjeltnes.

Velferdsindikatorer
– For å vurdere om fiskens helse er god eller dårlig, vil det være naturlig å ta utgangspunkt i sykdomsoversikt, svinn og andre velferdsindikatorer. I tillegg kan situasjonen belyses ved å se på forbruk av medisiner og kjemikalier til sykdomsbekjempelse. Risikovurderinger som Veterinærinstituttets fiskehelserapport vil derfor bli stadig viktigere.

Foruten en gjennomgang av de ulike sykdommene sortert etter smittestoff og andre helseproblemer hos laksefisk i oppdrett, inneholder rapporten egne kapitler for bl.a. endringer i smitterisiko og fiskevelferd. Siste del av rapporten tar for seg helsesituasjonen hos vill laksefisk.

Rapporten publiseres på www.vetinst.no.