Er fjernbasert fiskehelsepraksis forsvarlig?

Teknologi som gjør det mulig å «være til stede uten å være der» er kommet for å bli. Dette skaper muligheter for utvikling av tradisjonelle metoder, samtidig som faglig forsvarlighet utfordres.

I 2019-20 ble fjernbaserte hygieneinspeksjoner av båter aktuelt, og Åkerblå startet utvikling av tilsvarende tjenester. Prosjektet E-helse er støttet av Innovasjon Norge, med mål om å etablere metodikk for å gjennomføre deler av fiskehelsekontrollen fjernbasert med teknologibaser kommunikasjon. Delmål 1 var å identifisere og teste ut ønsket teknologi, mens delmål 2 to var «Proof of Consept» for ulike aktiviteter med valgte teknologi.

Sluttrapporten fullføres i disse dager. Resultatene viser at slik gjennomføring kan være forsvarlig, men krever grundige vurderinger, systematisk metodikk og godt beskrevne rutiner.

Teknologien
HoloLens 2 (HL2) med Remote Assist er valgt som teknologi for E-helse- og fjernbaserte tjenester i Åkerblå. HL2 er et “hyllevare» fra Microsoft, og benyttes i dag av store aktører innen forsvar og helse. Dette sikrer videreutvikling og tilgjengelighet av produktet, noe som var viktig for valget. Kommunikasjon gjennomføres via Teams, som er et brukergrensesnitt «alle» kjenner. Brillen kan monteres i hjelm, og kan koble lyd via Bluetooth. Mulighetene i HL2-teknologien er så vidt tatt i bruk, og det blir spennende å se hvordan vi kan øke utnyttelsen fremover.

Bruksområde
Metodikken har så langt vist seg best egnet som supplement i fiskehelsekontroll med tilknyttede aktiviteter, til oppfølging av avlusing og andre operasjoner i felt, til kurs og undervisning, samt ulike prosjekter der logistikken er utfordrende. Teknisk inspeksjon er også aktuelt. Lang eller komplisert reisevei og smittehensyn er ofte argumenter for å ta i bruk HL2.

Hvorfor supplement til fiskehelsekontroll?

Den fysiske tilstedeværelsen av fiskehelsepersonell ute på anleggene tilfører mange aspekter som er vanskelig å erstatte med fjernbasert metodikk. Det bør løpende vurderes om fjernbaserte besøk kan gjennomføres, eller om det er nødvendig med fysisk oppmøte. Vi har bare sett starten av «framtidas fiskehelsekontroll», og vi forventer store endringer i bruken av teknologi fremover.

Generelt medfører innfasing av fjernbasert teknologi en del ressurser til forberedelse og oppfølging. Derfor er teknologien mindre aktuelt for enkeltaktiviteter, og mer aktuelt ved gjentakende operasjoner som inkluderer samme personell over en tidsperiode av et visst omfang. Dette medfører at vi ikke anser sporadiske hygieneinspeksjoner som det primære markedsområdet. I den grad vi gjennomføre fjerninspeksjoner må det være knyttet til faste båter, der vi supplerer med fysiske inspeksjoner. I et regime med tett oppfølging av båtens rutiner og personell kan dette bli aktuelt over tid.

Forsvarlighet
Fiskehelsepersonell, forvaltning og forvaltningsstøtte har uttrykt skepsis knyttet til faglig forsvarlighet der teknologi skal erstatte fysiske tilstedeværelse av fiskehelsepersonell. Gjennom prosjektet har vi lyktes med å svare opp det meste av kritiske spørsmål. Vi har engasjert Veterinærinstiuttet for tredjepartsvurdering, og vi har hatt revisjon fra Norsk Akkreditering. Slik revisjon skjer årlig, men i år måtte vi gjennomføre fjernbasert revisjon – både på grunn av Covid 19, men også for å få revidert metodikken.

Ved fjernbasert gjennomføring mister en informasjon en ellers får gjennom lukt og tekstur, og en del visuelle nyanser. Metodikken fungerer best der instruert personell (bak brillene) og remote personell (bak skjermen) kan diskutere seg imellom samtidig som en får gode observasjoner i sanntid, eller der formålet er ren demonstrasjon som i kurs og undervisning. Metodikken har mer begrenset funksjonalitet der det er nødvendig å kjenne og føle på objekter som renhold på overflater, eller der tekstur og det visuelle er avgjørende – som komplisert gjellehelse. Slike begrensinger er årsaken til at vi vurderer hygieneinspeksjoner på brønnbåter eller andre komplekse fartøy som utfordrende. Teknologien må brukes med forsiktighet der det kan være fare for at instruert personell forleder den som er faglig ansvarlig, og har mulighet til å påvirke konkusjoner.

Gjennom prosjektet har forsvarlighet vært i fokus hele veien, noe som har resultert i prosedyrer og instrukser som ivaretar dette på en god måte. Noen vil kanskje mene at Åkerblå legger seg på en strikt linje når det kommer til anvendelse av fjernbaserte løsninger. Biosikkerhet, sammen med luseproblematikken er blant de mest kritiske utfordringene norsk havbruk står ovenfor. Derfor er vi svært opptatt av at det faglige skal være ivaretatt. Vi mener at vår tilnærming er bærekraftige i det lange løp, og håper vi ivaretar kvalitet og troverdighet både i marked og hos forvaltning på en god måte.

Nå ser vi frem til tilbakemelding fra brukere, og tar gjerne imot tilsyn fra forvaltningen for å sikre at vi er på rett vei, og at regelverket er tilpasset den fjernbasert teknologien.