Er det hanefotkjetting eller regelverket som er utfordringen?

Meninger
2563

Etter å ha lest artikkel på iLaks 18. desember, hvor det konkluderes med økt risiko for rømming ved bruk av kjetting i hanefot, så er utstyrsleverandør Aqualine overrasket over konklusjonen.

Aqualine har over tid påpekt viktigheten av riktig design av flytekrage, not og fortøyning og ikke minst samspillet mellom disse. Våre påfølgende kommentarer relaterer seg ikke til den konkrete hendelsen det her refereres til, men er en generell betraktning.

Risikovurderinger
Dimensjonering av marine konstruksjoner som flytende oppdrettsanlegg er en sammensatt prosess og krever kompetanse på flere områder. Risikovurderinger må ses i sammenheng med tekniske analyser og erfaringsmessige vurderinger av de komponentene som brukes.

Aqualine har over flere år bygget opp et av landets fremste fagmiljø for konstruksjonssikkerhet innen havbrukssektoren, både nasjonalt og internasjonalt, hvor avdelingen består av kompetanse fra blant annet havbruks- og offshore sektoren. Noe av det viktigste denne avdelingen har kjempet for i flere år er sammenhengen mellom design og dimensjonering av rammefortøyninger, og valg av flytekrage og type not. Disse komponentene fungerer tett sammen som en enhet, og bør vurderes og dimensjoneres deretter!

Sertifisering
Slik vi ser det, så er hovedproblemet at det flere steder leveres nøter med for mye overmål i forhold til flytekragens størrelse. Dette gjøres i henhold til dagens regelverk, og passerer dagens sertifisering. Dette skjer med andre ord med «velsigning» fra leverandørene, selv om kombinasjonen beviselig har store negative effekter, da vi blant annet ser at noen typer nøter utposer og løftes opp mot både rammetau og haneføtter, under gitte kondisjoner.

Vår gjeldende Standard NS9415 gir klare føringer for design av hovedkomponenter for merd system:

NS9415:2009 Kapittel 7.4.1: «(….) Dimensjonering skal ta hensyn til gjensidig påvirkning mellom hovedkomponentene, dvs. mellom flytekrage og notpose, flytekrage og fortøyning, flytekrage og flåte, notpose og fortøyning, notpose og flåte, fortøyning og flåte og mellom hovedkomponentene og eventuelt ekstrautstyr. (….)»

NS9415:2009 Kapittel 7.10.4: «(….) Tredimensjonal geometri til hovedkomponentene skal være slik at de ikke forårsaker gnag på noen av de andre hovedkomponentene. (….)»

Robuste barrierer

Leverandørene setter premissene for riktig bruk av utstyret til næringen gjennom godt design og ingeniørarbeid, brukerhåndbøker og kontinuerlige risikovurderinger. Ved alle vurderinger må gjeldende standarder være en forutsetning og hjelpemiddel for å skape robuste barrierer mot uønskede hendelser.

Hvem har det endelige ansvaret for at alle komponentene som monteres sammen fra en rekke ulike leverandører på en lokalitet, faktisk fungerer optimalt sammen og kan sertifiseres sammen?
Ved utstedelse av anleggssertifikat i henhold til NYTEK forskriften så skal det kontrolleres at «(….) hovedkomponentene passer sammen, og er montert i henhold til brukerhåndbøkene. (….)» (Sitat NYTEK §25). På dette tidspunkt skal all dokumentasjon foreligge fra leverandører hvor risikoen for ulykkeshendelser er vurdert for hver enkelt hovedkomponent. Uansett, tilgjengelig produktsertifikat for de ulike hovedkomponentene som brukes på ett anlegg betyr ikke at samspillet mellom komponentene er vurdert.

Rammefortøyning
Når nøter som kan «flyte» opp i haneføttene under gitte miljøkondisjoner kan sertifiseres sammen med rammefortøyning og flytekrager fra tre ulike leverandører, er det ikke hanefotkjettingen som er problemet. Om haneføttene består av begrodde tau eller stropper med skjell, eller kjetting, spiller ingen rolle når systemet tillater kombinasjoner av utstyr hvor gnag mellom hovedkomponenter kan opptre.

Aqualine har gjennom omfattende tester over flere år hos Marintek/SINTEF i Trondheim bevist at det kan leveres rømningssikre merd-systemer. Eksempelvis, Aqualines patenterte Midgard system har med stor suksess vært i drift ved noen av de tøffeste lokalitetene langs kysten. Patentet er utviklet for å eliminere risikoen for uønskede hendelser, da nota og utspilingen er utformet for å unngå gnag mot andre hovedkomponenter.

Vi mener konklusjonen fra Fiskeridirektoratet kun fokuserer på deler av problemstillingen i forbindelse med rømming i artikkelen som er å lese på Ilaks 18. desember. Hovedintensjonen med NS9415 er å hindre rømming fra oppdrettsanlegg. Dette må tas på alvor og bransjen må i tiden fremover fokusere på samspillet mellom hovedkomponentene slik som Standarden krever det.