Er det ekspertutvalget eller VRL som lyver?

Nyheter
872

Ekspertutvalget har levert en enstemmig innstilling, der det hevdes at lus var årsak til mer enn 30 prosent dødelighet i to POer, og mellom 10 og 30 prosent i to andre POer. Som vi skal se nedenfor, betyr dette at ekspertutvalget mener at lus dreper 855.000 utvandrende smolt, og at innsiget av laks til Norge dermed reduseres med cirka 43.000 laks, eller åtte prosent av innsiget (543.000 laks i 2018).

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) hevder i sin siste rapport at lus var årsak til at 10.000 færre laks kom tilbake til norskekysten enn det det som ville blitt resultatet uten luspåvirkning. Det betyr en reduksjon i lakseinnsiget på mindre enn to prosent. Begge deler kan ikke være sant.

Modellene er en sirkelslutning til sine egne forutsetninger
Det er mye som kan sies om ekspertutvalgets arbeid, først og fremst at modellene frambringer et resultat som er gitt av forutsetningene som legges til grunn. Når dødelighetsmodellen koples sammen med modellene for smitteproduksjon og smittespredning, oppstår det med matematisk nødvendighet proporsjonalitet mellom biomasse av oppdrettslaks og luseindusert dødelighet for vill laksefisk. Modellsimuleringene viser selvfølgelig akkurat dette. Ettersom dette allerede er påvist i rekke artikler på Aquabloggen, skal vi la dette ligge nå.

Kontrollregning av Ekspertutvalgets påstand om luseindusert dødelighet
Hvis vi antar at 95 prosent av den utvandrende smolten dør i havet av andre årsaker enn lus, innebærer det at det at når cirka ti millioner smolt vandrer ut, skal det komme 500.000 laks tilbake. Ifølge VRL kommer det altså 10.000 færre laks tilbake på grunn av lusas herjinger. Det betyr at 200.000 smolt blir drept av lus. Dette er to prosent av den utvandrende smolten.

Tallene stemmer ikke overens med ekspertutvalgets påstander. I tabellen nedenfor er utgangspunktet antall utvandrede smolt i hvert PO, slik dette er beregnet av ekspertutvalget. Mer enn 30 prosent dødelighet er satt til 35 prosent, 10-30 prosent dødelighet til 20 prosent og 0-10 prosent dødelighet til fem prosent. PO1 er holdt utenfor fordi lusa visstnok ikke dreper smolt her. Ekspertutvalget anslår at 2.182.000 smolt vandrer ut fra elvene i PO1, slik at totalsummen av utvandrende smolt fra norske elver er 10.087.000.

Antall utvandrende smolt Beregnet luseindusert smoltdødelighet
PO4 (rødt) 748.000 x 35% 261.800
PO5 (rødt) 529.000 x 35% 185.150
PO3 (gult) 185.000 x 20% 37.000
PO10 (gult) 328.000 x 20% 65.600
549.550
8 grønne POer 6.115.000 x 5% 305.750
Sum 12 POer 7.905.000 855.300

Det viser seg at tallene ekspertutvalget har funnet på innebærer at lusa dreper mer enn fire ganger så mange smolt som det VRL har beregnet. Begge innstillinger var enstemmige. Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Bengt Finstad, er medlem av begge utvalg, og taler derfor med to tunger. Det fritar ikke de andre medlemmene for ansvar for å kontrollregne sine anslag. Alle medlemmene av begge utvalg er medlemmer av samme laug, nemlig Lusekommissariatet, som har tette faglige bånd med hverandre.

Det er ikke første gang disse forskerne er uenige med seg selv. Se for eksempel her.

Konklusjon
Det er altså rent sludder Nærings- og fiskeridepartementet har valgt å legge til grunn for sitt vedtak. Ungdomsskoleelever med middels regneferdigheter kan regne ut at enten lyver det ene eller begge ekspertutvalgene. Øyensynlig har ikke NFD ansatte med kompetanse til å avsløre dette sjalataneriet.

Kommunikasjonssjef i NFD, Martine Røiseland, skriver i en e-post til iLaks at de ikke ønsker å gi et tilsvar på innlegget. Heller ikke VRL ønsker å gi noen kommentarer.

iLaks har også bedt om tilsvar til kronikken fra Bengt Finstad.