Epigenetikk – Hvordan påvirker stamfiskens liv smoltens robusthet? 

«Robust fisk» har vært et prioritert innsatsområde for FHF i flere år. Begrepet sier seg kanskje selv, men det betyr altså hva som påvirker hvor robust et fiskeindivid er til å håndtere det livet den skal leve og de utfordringer den vil utsettes for. Hvis vi sammenligner med oss mennesker er dette lett å forstå – vi ønsker alle at våre barn skal få en god ballast gjennom oppveksten slik at de blir i stand til å takle det livet vil by på av opp- og nedturer.

For husdyrene våre er det også en direkte sammenheng mellom oppvekstsvilkår og evnen til å håndtere utfordringene de vil møte senere i livet. Derfor har FHF prioritert å styrke forskningsinnsatsen på å skape en robust fisk, slik at vi både kan forstå og optimalisere oppdrettsfiskens oppvekstbetingelser. FHF mener at en slik satsning vil være løsningen på flere av utfordringene laksen og ørreten står overfor, som en slags fellesnevner som vil kunne bidra til å løse mange av de utfordringene som medfører uønsket dødelighet og velferdsutfordringer.  

I flere år har FHF bidratt til stor innsats på å forstå hva som påvirker god hjerteutvikling hos laksen (901586, 901743). I tillegg pågår to store livsløpsstudier (901770, 901793) som skal avdekke hvordan produksjonsbetingelsene under fiskens oppvekst i settefiskfasen vil påvirke fiskens prestasjon hele livet i sjø til slaktelinja. Videre er det nylig satt i gang forskning (901864, 901899) som skal utvikle ny kunnskap om den aller tidligste produksjonen fra rognstadiet, og hvilke faktorer som vil bidra til normal utvikling og funksjon av hjerte, nyrer og gjeller hos laks og regnbueørret, samt gi anbefalinger om “beste praksis” for produksjonsbetingelsene som ivaretar dette. 

Nå starter en stor satsing som går helt i barndommen til fisken allerede i mors og fars liv, til epigenetikken. Epigenetikk er vitenskapen om arvelige, reversible endringer i måten gener og proteiner blir uttrykt på som følge av livsbetingelsene som mor og far (stamfisken) opplever. Disse egenskapene vil kunne påvirke avkommets egenskaper, altså hvor robust neste generasjon smolt vil bli.

Prosjektet «Epigenetiske effekter i norsk lakseoppdrett (EpiBrood)», som ledes av Nofima, vil studere om dagens produksjon av stamfisk medfører epigenetiske effekter som har innvirkning på neste generasjon settefisk.

Kunnskapen vil kunne brukes til å forbedre stamfiskens livsbetingelser for å redusere eventuelle uønskede epigenetiske effekter på avkommet, slik at vi kan produsere rogn og melke som vil vokse opp til robuste individer med best mulig helse og velferd.