Eidsfjord Sjøfarm: Økte slaktevolum kompenserte for lavere laksepriser

Nyheter
420

Men for første gang siden 2015 er driftsmarginen til havbruksselskapet i Holmøy-konsernet på under 40 prosent.

Eidsfjord Sjøfarm har 14 laksekonsesjoner fordelt på seks kommuner lokalisert i Nordland og Troms. Administrasjonen ligger på Sortland.

Årsregnskapet for 2019, som iLaks har fått tilgang på, viser at selskapets omsetning økte med nesten 150 millioner kroner fra 2018 til 2019. Driftsresultatet falt imidlertid litt.

Omsetningsveksten begrunnes av selskapet med økt volum, som har kompensert noe for nedgang i priser.

Beskjedent utbytte
Av et overskudd på 250,5 millioner kroner foreslås det at 203,6 millioner kroner settes av til annen egenkapital. Utbyttet, som i 2018 var på over 30 millioner kroner, foreslås nå til beskjedne 869.875 kroner.

«Forslaget er begrunnet i eierens ønske om å styrke kapitalstrukturen i selskapet», skriver styret.

Eidsfjord Sjøfarms egenkapitalandel har økt fra 57 prosent i 2018 til 68 prosent i 2019.

«Selskapet har etablert en strategi for de neste årene som skal sikre grunnlag for selskapets drift. Styret mener at utsiktene for 2020 er gode», skriver styret i sin årsberetning.

Bedre sortering av avfall
Ifølge Eidsfjord Sjøfarm har de i 2019 jobbet for bedre sortering av avfall ved alle landbaser og flåter, ut fra oppsatte avfallsplaner.

«Avfall blir levert til kommunale avfallsanlegg, og farlig avfall blir deklarert og registrert. Utrangerte nøter og luseskjørt blir levert til servicestasjon, og videre til Nofir. I 2019 leverte vi 12 tonn nøter til gjenvinning, som utgjør en reduksjon på CO2 fotavtrykk på ca 44 tonn. Utrangerte merder blir hugget opp og levert til oppdrettsanlegg og videre til materialgjenvinning. Ved opphugging av merder er det fokus på forebyggende tiltak for å hindre spredning av mikroplast til omgivelsene», skriver styret.

Eidsfjord Sjøfarm er en del av konsernet Holmøy Holding, som foruten lakseoppdrett, består av trålrederiet Prestfjord, som driver tre trålere. Holmøy Holding kontrolleres av Ola Helge Holmøy og hans familie.

iLaks har ikke oppnådd kontakt med daglig leder Roger Simonsen.