Eide Fjordbruk får to utviklingskonsesjoner for Salmon Zero

Nyheter
1180

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn på to utviklingstillatelser til Eide Fjordbruk. Eide Fjordbruk har fått tilsagn om én tillatelse på 780 tonn MTB og én tillatelse på 425 tonn MTB til utvikling av konseptet Salmon Zero.

I følge søknaden fra Eide Fjordbruk går konseptet ut på miljøvennlig, kostnadseffektivt og bærekraftig oppdrett i helt lukkede sjøanlegg med full resirkulering av produksjonsvann.

Eide søkte 1. juli 2016 om tre utviklingstillatelser til realisering av konseptet Salmon
Zero. Fiskeridirektoratet avslo søknaden 6. desember 2017, da direktoratet fant at
vilkåret om «betydelig innovasjon» ikke var oppfylt.

«Nærings- og fiskeridepartementet tok klagen til følge og slo i vedtak 7. januar 2020 fast
at vilkåret om betydelig innovasjon var oppfylt. Som oppfølging av departementets vedtak har Eide sendt Fiskeridirektoratet oppdaterte opplysninger om økonomien i prosjektet og forslag til målkriterier,» fremgår det av dagens svarbrev fra Fiskeridirektoratet.

Salmon Zero skal være et helt lukket sjøanlegg med full resirkulering av
produksjonsvann. I anlegget skal det produseres matfisk frem til slakt. Slaktevekt skal
være omkring 6,5 kg. Produksjonen skal skje i lukkede merder i sjø. Resirkulering- og
vannbehandlingssystemene skal i hovedsak være plassert på land, og deler av
vannbehandlingen skal integreres i produksjonsenhetene. På lengre sikt skal det være
mulig å flytte alle installasjoner til sjø, med resirkuleringsanlegg om bord på egnet flåte.
Anlegget skal være modulbasert.