Dro inn 708,1 millioner på driften i årets tre første måneder

Nyheter
1292

«Tilfredsstillende resultater», mener SalMar-ledelsen. 

Den samlede prisoppnåelsen i kvartalet har vært god og har bidratt til inntektsvekst og fortsatt sterk inntjening for SalMar-konsernet. Samlet operasjonelt driftsresultat (EBIT) for driften i kvartalet endte på 708,1 millioner kroner, opp fra 670,7 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Første kvartal ble et blandet kvartal for SalMar-konsernet. Prisoppnåelsen i kvartalet har vært god og den underliggende driften er tilfredsstillende i samtlige av konsernets virksomhetsområder. Høyere underliggende kost på slaktet fisk i Nord-Norge og lavere aktivitet i salg- og prosesseringsaktivitetene påvirker derimot resultatet negativt. Vårt mål er å være verdens beste oppdrettsselskap, og det å være kostnadsleder har alltid vært en klar målsetting for SalMar. Vi jobber derfor kontinuerlig for å kontrollere og redusere kostnader på laksens betingelser, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik i SalMar i en børsmelding.

Slaktet mer
Samlede driftsinntekter var 2,5 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 2,4 milliarder kroner i tilsvarende periode 2017. Slaktevolumet var 31 900 tonn, mot 26 300 tonn i første kvartal 2017. SalMars samlede driftsresultat per kilo ble på 22,21 kroner i kvartalet, en nedgang på 3,29 kroner per kilo målt mot samme periode 2017. Markedsprisen på laks hadde en nedgang på 5,52 kroner per kilo i første kvartal 2018 sammenlignet med første kvartal 2017.

I segment Midt-Norge har den biologiske utviklingen gjennom kvartalet vært tilfredsstillende på tross av lave sjøtemperaturer. Slaktevolumet i perioden er i all hovedsak fra fisk satt i sjøen høsten 2016. Grunnet hensyn til fiskevelferd ble deler av fisken slaktet tidligere enn planlagt i kvartalet. Dette har påvirket produksjonskostnaden per kilo slaktet fisk negativt. Samlet sett har segmentet hatt en stabil kostnadsutvikling på slaktet fisk sammenlignet med foregående kvartaler. Det ventes en bedring i kostnadsutviklingen for region Midt-Norge i de kommende kvartalene.

Behandlingsberedskap
Segment Nord-Norge leverer tilfredsstillende kvartal i første kvartal 2018. I kvartalet er det høstet fra en produksjon av fisk som har en høyere kostnad grunnet høy avlusningsaktivitet høsten 2017. Utslaktingen av denne fisken vil også påvirke kostnadsbildet for segmentet i de kommende kvartaler. SalMar har over tid bygget opp en solid behandlingsberedskap og er godt rustet for å håndtere eventuelle utfordringer fremover.

Salgs- og prosesseringsaktivitetene har levert et kvartal med sterk prisoppnåelse, men resultatet er påvirket av sesongmessig lav aktivitet på industriaktivitetene. Videre har fastpriskontrakter, som utgjorde 39 prosent av samlet volum i perioden, gitt et negativt bidrag i kvartalet. Segmentet leverer samlet et driftsunderskudd 15,3 millioner kroner i kvartalet, mot et underskudd på 61,3 millioner kroner i samme periode i fjor. Kontraktsdekningen for andre kvartal 2018 ligger per medio mai på rundt 50 prosent, for gjenværende slaktevolum 2018 ligger kontraktsandelen på 36 prosent.

Balansert
Basert på anslag over stående biomasse ved utgangen av første kvartal 2018, er det for hele 2018 ventet økning på fire prosent i det globale tilbudet av atlantisk laks. Kombinert med forventninger om vedvarende stabilt god etterspørsel, indikerer dette et balansert laksemarked med utsikter til fortsatt god inntjening.

SalMar forventer å slakte rundt 143 000 tonn i Norge i 2018, fordelt på 96 000 tonn i region Midt og 47 000 tonn i region Nord. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det i 2018 ventet et slaktevolum på henholdsvis 26 000 og 8 000 tonn.