Dette sier Ap og Sp sin nye regjeringsplattform om havbruk

Nyheter
0

Dagen før de sammen vil danne regjering, presenterer kommende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum politikken de har blitt enige om.

Onsdag legger Ap og Sp frem programmet de er blitt enige om etter forhandlingene på Hurdal. Her er det den nye regjeringsplattformen sier om fiskeoppdrett:

Havbruksnæringen er av stor betydning for norsk matproduksjon og verdiskaping. Regjeringen vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter. Dette må skje på en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig måte. Politikken skal bygge opp under fortrinnet som ligger i oppdrett av fisk i kystnære strøk og fjorder, og samtidig stimulere til innovasjon, nye produksjonsformer og bruk av ny teknologi for å sikre økt bærekraft. Målet er at Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest produktive og miljøvennlige havbruksnæring med produksjon av matressurser til et voksende verdensmarked.

Les hele Hurdalsplattformen HER

Regjeringen vil:
• Videreutvikle trafikklyssystemet med flere miljøindikatorer, og ha en tydeligere strategi for sporing og for å hindre rømming av fisk.
• Stimulere til innovasjon, nye produksjonsformer og bærekraftige løsninger gjennom en aktiv og teknologinøytral næringspolitikk.
• Stimulere til økt bærekraft gjennom et eget program for produksjon av bærekraftig fôr
basert på norske ressurser, sette mål om at alt fôr til havbruksnæringen skal være fra
bærekraftige kilder innen 2030, og legge til rette for bruk av karbon (CCU) innen
fôrproduksjon.
• Utvikle et eget konsesjonsregime for oppdrett til havs med strenge krav til bærekraft og
sameksistens mellom ulike havnæringer.
• Gjennomgå fordelingen av midlene fra Havbruksfondet, og øke kommunenes andel av
inntektene fra fondet.
• Prøve ut en ordning der en begrenset andel av fremtidige havbrukstillatelser i en periode
leies ut til sjømatindustrien for å bidra til helårlig industri.
• Legge til rette for økt forskning på og mer næringsaktivitet knyttet til tang og tare og nye
marine ressurser.
• Gjøre fremtidige oppdrettstillatelser tidsbegrensede.

 • Gjeninnføre eierskapsbegrensninger og krav om lærlinger, videreforedling og forskning og utvikling for de største aktørene innen havbruk.
 • Gjennomgå ordningene med tillatelser i havbruksnæringen for å sikre fortsatt mangfold og lokalt eierskap.
 • Legge til rette for forenkling, opprydding i regelverk og bedre samarbeid mellom
  myndighetene og næringen for å sikre mer helhetlig forvalting, bedre bærekraft og bedre fiskevelferd.
 • Avklare og forbedre rammebetingelser for ferskvannsoppdrett.
 • Gjennomgå relevant regelverk for havbruksnæringen, hvor man blant annet ser på
  konsesjonssystemet, tilpassede konsesjonskrav til lukkede anlegg og utviklingskonsesjoner og miljøkrav.
 • Styrke havbruksutdanninger i tråd med næringens behov på fagskole-, høgskole- og
  universitetsnivå.