Dette er utvidelsesplanene til Mowi i Fjæra

Nyheter
2339

Mowi vil øke karvolumet på settefiskanlegget sitt i Fjæra med hele 18.400 kubikk. 

iLaks omtalte utvidelsesplanene til Mowi allerede i september i forbindelse med at selskapet hadde sendt en henvendelse til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Vi har startet prosessen med å eventuelt søke om en utvidelse i Fjæra, men det foreligger ingen beslutning om utbygging, uttalte kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad den gang.

18.400 kubikk
Nå har verdens største lakseoppdretter levert inn konsesjonssøknaden til Vestland fylkeskommune. I søknaden, datert 16. desember, skriver Mowi at de ønsker å utvide produksjonen i anlegget fra 7,5 millioner smolt inntil 10,2 millioner settefisk og postsmolt.

«Anlegget planlegger en årlig produksjon som antallsmessig kan komme til å variere fra 5,6 til 10,5 millioner stk sjøklar settefisk innenfor en snittstørrelse mellom 100 og 990 gram, og med inntil 4600 tonn levert mengde fisk årlig», skriver Mowi.

Det skal bygges ut en ny postsmoltavdeling bestående av to separate haller plassert like øst for dagens anlegg (se figur nederst i saken). Den nye postsmoltavdelingen vil bestå av 2×4 kar, med fire adskilte RAS-avdelinger. Anlegget i dag har fem ulike avdelinger: klekkeri, startfôring, påvekst 1, påvekst 2 og påvekst 3. Disse vil produsere sjøklar smolt til den nye postsmoltavdelingen. Alle avdelinger vil bli drevet med RAS-teknologi.

Dagens anlegg i Fjæra har et samlet karvolum på 11.352 kubikk. Den nye postsmoltavdelingen får et karvolum på hele 18.400 kubikk.

Forbedret fiskevelferd
Mowi mener utvidelsen vil gi samfunnsmessige positive ringvirkninger, både ved trygghet av arbeidsplassene, men særlig for å kunne forbedre fiskevelferden samlet sett ved å kunne tilpasse antall smolt samt smoltstørrelse til Mowi Region Sør sine sjøanlegg i regionen.

«Anleggets kunder vil også få tilført en større og mer robust settefisk som vil gi redusert produksjonstid i sjø, redusert svinn, redusert tidsrom for lusepåslag og økt lønnsomhet. Anlegget vil også gi miljømessige positive ringvirkninger ved at det bygges i henhold til NS 9416 der det benyttes best tilgjengelig teknologi og vil således bli svært rømningssikkert», skriver Mowi.

FIGUR: Fra søknad