– Det er tydelig at vi har en jobb å gjøre for å heve HMS-standarden i bransjen

Nyheter
0

Seks av ti oppgir at de er bekymret for at forhold ved arbeidsmiljøet kan ha negativ påvirkning på helsa. Like mange har opplevd nestenulykker i løpet av de siste to årene.

Det er et stykke å gå i havbruksnæringene for å lykkes med regjeringens visjon om null dødsfall eller hardt skadde, skriver SINTEF Ocean i en pressemelding.

Gjennom HMS-undersøkelsen i havbruk 2023, som ble lagt frem i går kveld, ønsker deres forskere å avdekke hvor skoen trykker.

– Det er tydelig vi har en jobb å gjøre for å heve HMS-standarden i bransjen, sier Claus Jervell, faglig sekretær i Fellesforbundet.

Hovedfunn
Ansatte fra 160 ulike selskap, i alt 1.283 personer, har svart på undersøkelsen. Det er nær en tredobling fra forrige undersøkelse i 2016. I årets undersøkelse er flere yrkesgrupper inkludert, som leverandører, settefiskaktører, og ansatte på brønnbåter. 76 prosent av de som deltok jobber i oppdrettsselskap.

  • 62 prosent er bekymret, eller til tider bekymret, for at helsen skal bli negativt påvirket av jobben. Belastningsskader og ulykker er det flest uroer seg for, men også psykososiale forhold og organisering av arbeidet ble nevnt.
  • 29 prosent mener at hensynet til produksjon går foran sikkerheten og 30 prosent synes det er ubehagelig å påpeke brudd på sikkerhetsregler. 22 prosent hevder at de av og til blir presset til å jobbe på en måte som truer sikkerheten, og 22 prosent opplever at det ofte pågår paralelle arbeidsoppgaver som fører til farlige situasjoner.
  • Hele 66 prosent av selvstendige rederier mener at mangelfullt samarbeid med oppdrettsselskap er en trussel mot sikkerheten og at oppdrettsselskapenes krav til effektivitet gjør at de noen ganger må bryte sikkerhetsprosedyrene.
  • Halvparten har vært borte fra jobb på grunn av sykdom eller skade det siste året. 17 prosent svarte at sykdommen eller skaden var arbeidsrelatert, og 42 prosent av disse igjen var borte fra jobb i seks uker eller mer. Blant oppgitte årsaker var muskel- og skjelettlidelser, brudd, klem og kuttskader, psykiske plager og arbeidsmiljø
  • Høy trivsel: Til tross for at flere opplever arbeidsmiljøutfordringer, sier 88 prosent at de trives på jobb. Arbeidsmiljø og kolleger er den viktigste trivselsfaktoren.
    Grunnen til å trives er sammensatt. Foto: Skjermdump fra rapporten

    – Den høye trivselen kan kanskje forklares av at det er arbeidsforholdene i hverdagen som avgjør om folk trives på generell basis. Men så kommer de store operasjonene, som avlusing. Det er gjerne der arbeidspress og risikable situasjoner blir særlig tydelige, og det kan nok forklare en del av funnene om sikkerhetsklima i undersøkelsen, sier Trine Thorvaldsen i SINTEF Ocean, som har ledet arbeidet.

Oppfordring til bedrifter og regjeringen
– HMS-undersøkelsen gir næringen et oversiktsbilde av situasjonen. Det er viktig at bedriftene tar funnene i undersøkelsen i bruk for å redusere risikoen og forbedre arbeidsmiljøet, fortsetter Jervell.

Fellesforbundet kommer til å gå grundig gjennom funnene og ta det inn i HMS-samarbeidet med Sjømat Norge, sier Jervell. Fellesforbundet forutsetter også at regjeringen tar med seg kunnskapen inn i arbeidet med oppfølgingen av Havbruksutvalget.

Hva kan man gjøre for å løse målkonflikter mellom produksjon og sikkerhet? Hva kan bidra til høyere aksept for å stanse arbeidet, og fjerne gruppepresset som noen opplever? Hva kan bedre samspillet mellom oppdrettsselskapene og leverandørene? Det er slike diskusjoner som må til for å gi endring, sier Thorvaldsen. Foto: SINTEF Ocean

– Å forebygge arbeidsrelatert fravær og frafall i næringa er i alles interesse, og vi tenker at rapporten er nyttig for oppdrettsselskap, rederier, leverandører og myndigheter, sier Thorvaldsen.

– Noen vil kanskje kjenne seg godt igjen i enkelte av funnene rapporten og mindre i andre funn. Vi håper at næringen bruker rapporten aktivt i det interne HMS-arbeidet.

Rapporten er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).