Departementet avviser klage, og opprettholder vedtak for Marine Harvests «Donut»

Nyheter
2182

Storoppdretteren må nøye seg med 1,41 utviklingskonsesjoner for smultringformet anlegg.

Marine Harvest Norway søkte våren 2016 om åtte utviklingstillatelser for å realisere konseptet «Marine Donut». Fiskeridirektoratet gav tilsagn om 1.100 tonn biomasse til å prøve ut teknologien. Vedtaket ble påklaget til Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet har i dag gitt avslag på klagen og opprettholdt Fiskeridirektoratet sitt vedtak i saken.

«Nærings- og fiskeridepartementet deler Fiskeridirektoratets vurdering om at konseptet
oppfyller kriteriet om betydelig innovasjon og dermed faller inn under ordningen med
utviklingstillatelser. Spørsmålet departementet må ta stilling til er dermed hvor mye biomasse som kan tildeles prosjektet», heter det i svarbrevet fra departementet.

Departementet har dessuten lagt til grunn at tillatelsene konverteres etter endt
prosjektperiode på sju år.

«Tildeling av utviklingstillatelse utgjør en betydelig rabatt, ettersom tillatelsene kan konverteres til alminnelige tillatelser mot et vederlag på 10 mill. kroner per tillatelse hvis prosjektet tilfredsstiller de forhåndsfastsatte målkriteriene. Da det ble avholdt auksjon av kapasitetsvekst i lakseoppdrett i juni i år var gjennomsnittsprisen vel 195 000 kr per tonn. Man kan derfor legge til grunn en markedsverdi på minimum 152 mill. kroner for en tillatelse på 780 tonn. Rabatten for en tillatelse utgjør dermed minimum 142 mill. kroner».

«Basert på en totalvurdering, med utgangspunkt i de ovenfor nevnte forutsetninger har departementet vurdert det dithen at en investering på mellom 225 og 250 mill. kroner i én produksjonsenhet med 1,41 tillatelse bør gi tilstrekkelig lønnsomhet til at prosjektet gjennomføres», konkluderer departementet.