Departementet mener Lerøys utviklingssak ikke kan sammenliknes med Nordlaks’ Havfarmer

Nyheter
2105

Lerøy ønsket trinnvis konvertering av utviklingstillatelsene til «Pipefarm»-prosjektet, slik at det ble gitt separate tilsagn for tre forskjellige lokalitetetstyper konseptet skulle testes ut på. Det får de ikke lov til av departementet. 

I februar fikk Lerøy innvilget to utviklingstillatelser til sitt konsept «Pipefarm»,  som innebærer postsmoltproduksjon i en lukket, flytende rørkonstruksjon.

Planen er å utvikle tre typer «Pipefarm» til produksjon på tre ulike lokaliteter; skjermet fjordlokalitet, åpent kystfarvann og arktiske strøk. I den anledning ba Lerøy Fiskeridirektoratet om at målkriteriene ble fastsatt til hver av de tre «Pipefarmene», slik at konvertering av tillatelsene kan skje uavhengig av fremdriften for det enkelte anlegg.

Fiskeridirektoratet var ikke enig i dette, og mente målkriteriene skulle knyttes til prosjektet som helhet. I mars klaget Lerøy på Fiskeridirektoratets vedtak, og saken ble oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet i forrige måned for endelig avgjørelse.

Mener Lerøy la premissene
Departementet har nå kommet fram til at klagen ikke tas til følge, og at det dermed ikke gis tillatelse til at målkriteriene kan deles opp til hver av de tre «Pipefarmene».

I sin vurdering skriver departementet at de er enig med Fiskeridirektoratet om at det er Lerøy, som har levert én søknad knyttet til konseptet, og derfor har lagt premissene for at både direktoratet og departementet har behandlet det omsøkt prosjektet som ett prosjekt.

Lerøy viste i sin klage til at Nordlaks var gitt to separate tilsagn til de to Havfarmene. Lerøy anførte derfor at hensynet til likebehandling taler for at de skal behandles på samme måte. Dette er ikke departementet enig i, som mener de to prosjektene ikke kan sammenliknes.

«Departementet har i sitt klagevedtak 8. september 2017 ansett at det foreligger betydelig innovasjon mellom Havfarm 1 og Havfarm 3, og ga tilsagn om å tildele 13 tillatelser til Havfarm 1 og tilsagn om 8 tillatelser til Havfarm.1. Departementet har således vurdert de to havfarmene til å være separate prosjekt. Til sammenlikning kan vi ikke se at verken Fiskeridirektoratet eller departementet forut tilsagnet har uttalt eller vurdert direkte om kriteriet om betydelig innovasjon er oppfylt for hver av Lerøys Pipefarmer, og det er heller ikke tildelt separate tillatelser til hver pipeline. Tvert i mot har departementet uttalt at Lerøy kunne få innvilget MTB til tre versjoner av Pipefarm blant annet fordi innovasjonshøyden således ville være høyere. At innovasjonsgraden er høyere med tre versjoner av Pipefarm, kan ikke tolkes som at innovasjonskriteriet er oppfylt for hver enkelt, og verken departementet eller direktoratet har gitt egne tilsagn om tillatelser til hver Pipefarm, slik det er gjort for havfarmene», skriver departementet.

Endelig vedtak
Departementet legger imidlertid til at de har forståelse for at det underveis i et prosjekt kan oppstå situasjoner som påvirker eller er avgjørende for fremdriften og fullføringen av prosjektet. Samtidig understrekes det at prosjekter, som av ulike grunner ikke gjennomføres som planlagt i henhold til målkritierene, ikke får mulighet til å konvertere.

«Dette gjelder uavhengig av om det er utenforliggende årsaker til at prosjektet har fallert», heter det avslutningsvis.

Vedtaket er endelig, og kan ikke ikke påklages, ifølge departementet.