Dempet etterspørsel skrelte vekk en fjerdedel av salget til Bjørøya

Nyheter
0

Krevende markedsforhold merkes i regnskapsbøkene.

Oppdrettselskapet Bjørøya så omsetningen falle fra 652,8 millioner til 499,2 millioner kroner fra 2019 til 2020. Dette bidro til å mer enn halvere driftsresultatet.

«Markedssituasjonen har i løpet av regnskapsperioden tidvis vært krevende. Andre halvår har vært preget av høy tilbudsvekst, spesielt av Norge og Chile. Samtidig har koronapandemien medført redusert etterspørsel fra hotell, restaurant og storkjøkken (HORECA). Bortfall av denne etterspørselen har blitt delvis kompensert av økt etterspørsel fra retail-segmentet,» heter det i styrets årsberetning.

Netto positiv kontantstrøm var 120,3 millioner kroner fra operasjonelle aktiviteter i 2020.

Innovativ
«For 2021 er de fundamentale markedsforholdene sterkere med forventet lavere tilbudsvekst som følge av lavere smoltutsett i Chile og høyere etterspørsel med vaksinering som trolig vil gjøre at etterspørselen fra HORECA normaliseres.»

Flatangerbedriften eier to ordinære konsesjoner og en grønn konsesjon i PO6, to konsesjoner og en grønn konsesjon i PO7, samt en visningskonsesjon som ikke er bundet til produksjonsområde frem til 2027.

Selskapet har også FoU-konsesjoner med midlertidig MTB på 1.100 tonn knyttet til prosjektet Cyclus, som driver forskning og utvikling knyttet til rensefisk. Selskapet har dessuten 1.500 i MTB i midlertidige FoU-konsesjoner knyttet til prosjektet Freshnet, som driver fullskala forskning med brakkvannslokk som preventiv avlusningsmetode.

Konsesjonsporteøljen er balanseført til kostpris, 89,3 millioner kroner.

Bjørøyas lokalitet Eldviktaren, FOTO: Jens M. Dahle Olsen

Samdrift avvikles
Produksjonen foregår i samdrift med Midt-Norsk Havbruk (MNH) på lokaliteter i kommunene Flatanger, Osen, Åfjord, Nærøysund, Leka og Namsos.

I januar bestemte MNH og Bjørøya seg for å avvikle samdriften. Siste samdriftsfisk ble satt ut i desember 2020. Fisk som settes ut i 2021 vil være eid av hver av partene. Som følge av produksjonssyklusen, vil samdriften gradvis avvikles og det forventes at den siste fisken eid i samdrift slaktes våre 2022.

Bjørøya hadde ved årsskiftet en bokført egenkapital på 338,8 millioner kroner av en totalbalanse på 683,3 millioner kroner.

Selskapet, som har 62 ansatte, er heleid av Bjørøya Holding. Bjørøya Holding er 50/50 eid av den avdøde direktør Per Anton Løfsnæs’ arvinger og AQS-sjef Ove Løfsnæs.

Bjørøya 2020 2019 Endring
Omsetning 499,2 652,8 -23,5 %
EBIT 89,9 206,3 -56,4 %
Resultat før skatt 83,1 210,3 -60,5 %
Driftsmargin 18,0 % 31,6 %
Alle tall i millioner kroner