De vil rydde over 2.000 kilometer strandlinje

Nyheter
1041

Fra Flatanger i syd til Leka og Bindal i nord blir det en samkjørt aksjon med ressurser i form av både mennesker og materiell. Oppgaven blir å samle og viderebringe skrot og søppel i størst mulig monn. Kommuner, bedrifter og ikke minst skoler er engasjert i storprosjektet.

– Heldigvis starter vi ikke helt «på bunn». Tidligere er det jobbet bra med rydding både i Flatanger og på Leka. Men dette blir en stor og samordnet aksjon over seks, sju uker med veldig mange involverte, opplyser Gudbrand Sørheim i OMS.

Seks havbruksaktører i Namdalen er sammen om Oppdretterens Miljøservice: Bjørøya, Emilsen Fisk, Midt-Norsk Havbruk, Salmonor, SinkabergHansen og Val videregående skole.

– Målet er å få rydding i fast rutine. Hele strandlinja på drøyt 4.000 kilometer vil da dekkes. Etter hvert vil det bli lettere å holde «nivået», da mye drivgods nok har ligget lenge, framholder Sørheim.

Ungdom og næringsaktører
Skoleungdom fra de ulike kommuner vil fra ut i mai måned bli sentrale i strandryddingen.  I Vikna planlegges «sommer-SFO» med for 1. til 4. klasse, mens eldre elever også vil få mulighet til å engasjere seg. Videre blir Ytre Namdal Vekst med sitt ungdomsprosjekt Steam en viktig partner.

Det organiseres lag hver på fem personer ledet av en ansvarlig båtfører. Når lagene har ryddet områder, vil det følge på fartøy som skal plukke opp sekker og større materiell. Alle oppdretterne i regionen vil stille med mannskap og utstyr for å ivareta logistikken. På bestemte samleplasser skal så MNA (Midtre Namdal Avfallsselskap) overta stafetten med samling av «ressurser på avveie».

Sommerjobb til mange
Ettersom lakseslakteriene forestående sommer vil kjøre på «lavgir», grunnet ekstraordinært uttak av fisk gjennom det det siste halve året, blir det vesentlig færre sesongjobber på ungdom.

For å sikre god gjennomføring, kan det i regi av prosjektet søkes på egne sommerjobber.

– Strandrydding kan erstatte en god del av den ordinære virksomheten, sier Kristen Høyforslett som håper på bred interesse for tiltaket. Totalt budsjett for årets prosjekt er på godt over en million kroner – samtidig som de ansvarlige i OMS ønsker at innsatsen skal videreføres også kommende år.      

Selv om det nok også vil være noe materiell på avveie fra havbruksnæringa, er de ansvarlige overbevist om kildene til forsøpling i strandsonen er svært assortert.

Fra Ytre Namdal er Miljødirektoratet søkt om tilskudd til aksjonen. Samtidig som lønnet ungdom vil bli avgjørende for å få tak i så mye avfall som mulig, håper de ansvarlige i OMS og de aktuelle kommunene at også mange private vil være med og ta et tak.

– Så lenge vi blir informert om hvor det som er samlet opp blir plassert, skal vi sørge for at egnede båter vil plukke opp avfallet, sier Høyforslett. Det er vanskelig å anslå hvor store mengder søppel som vil samles inn, men målsettingen i utgangspunktet er å hente inn godt over 25 tonn.

– Ikke vanskelig å finne skrot i strandsonen! Det kan Kristen Høyforslett (fra venstre) fra OMS, Anne Mette Haugan (Vikna kommune), Ola Salin og Stig Vannebo (begge i ungdomsprosjektet Steam) slå fast etter en tilfeldig titt like sør for Rørvik ved Nærøysundet. (Foto: Tom Lysø)