Cermaq tapte mot staten: «Retten har ikke vært i tvil med hensyn til utfallet av saken»

Nyheter
971

Oppdretteren vant ikke frem i Oslo tingrett.

I oktober møttes Cermaq og staten i Oslo tingrett i forbindelse med at lakseoppdretteren ville unngå dobbeltbeskatning av EWOS-gevinst i Chile i 2013. Regnskapsmessig gevinst av salget var på 21,8 millioner kroner, og ved salget av de samme aksjene ble Cermaq i tillegg ilagt kildeskatt i Chile på 7,6 millioner kroner.

«Saken gjelder gyldigheten av Skatteklagenemndas vedtak (av 21. november 2018) om å nekte kreditfradrag for kildeskatt ilagt i Chile som følge av aksjesalg. Hovedproblemstillingen er om skattefrie inntekter i Norge skal medtas i grunnlaget for den forholdsmessige fordelingen av gjeldsrenter ved beregning av utenlandsinntekten og maksimalt kreditfradrag», heter det i en oppsummering fra Oslo tingrett, som nå har avsagt dom i saken.

«Etter en samlet vurdering med avgjørende vekt på lovens ordlyd og forarbeider mener tingretten, i likhet skattekontoret og Skatteklagenemnda, at det kun er skattepliktige inntekter som inngår i begrepet «nettoinntekten» etter skattelovforskriften § 16-29-4 annet ledd første punktum. Skattefrie inntekter skal dermed ikke medtas i allokeringsgrunnlaget for gjeldsrenter», skriver tingretten i sin vurdering, før den avslutningsvis konkluderer med følgende:

«Maksimalt kreditfradrag er dermed korrekt satt til null. Det er ikke grunnlag for å kjenne Skatteklagenemndas vedtak ugyldig. Staten ved Skatteetaten frifinnes.

Ifølge dommen har Oslo tingrett ikke vært i tvil med hensyn til utfallet av saken, og siden Skatteetaten har vunnet saken fullstendig, dømmes Cermaq til å erstatte Skatteetaten sine sakskostnader på 60.900 kroner.

– Vi har nettopp mottatt dommen, og vil studere den, skriver kommunikasjonssjef i Cermaq, Astrid Aam, i en kort kommentar til iLaks.