Cermaq kapret fire utviklingskonsesjoner til iFarm-konseptet

Nyheter
1541

Men Biolaks Drift fikk tommelen ned for sin søknad.

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn om fire utviklingstillatelser til Cermaq Norway for konseptet «iFarm». Cermaq søkte opprinnelig om ti konsesjoner for konseptet som bærer i seg individbasert oppdrett av fisk.

Fiskeridirektoratet informerte den 19. oktober 2017 Cermaq om at konseptet var omfattet av ordningen med utviklingstillatelser. 6. desember samme år fattet direktoratet vedtak om delvis avslag for seks av de i alt ti omsøkte tillatelsene. Den 14. februar 2018 påklaget Cermaq det delvise avslaget. Nærings- og fiskeridepartementet fattet vedtak i klagesaken 20. november 2018, og opprettholdt Fiskeridirektoratets vedtak.

Cermaq tar sikte på å realisere konseptet «iFarm» for individbasert oppdrett av fisk.
Utvikling av en sensorenhet med maskinsyn som gjenkjenner individ av fisken basert på
fiskens prikkmønster utgjør kjernen i konseptet. Antall fisk, fiskens størrelse, antall lus og
flere sykdomstegn skal registreres, og hver fisk vil få sin egen journal som kan følges
gjennom hele livsløpet i sjøen. Fisken skal kunne frasorteres til egne merder ut fra de
registreringene som gjøres. iFarm-sensorenheten skal bestå av forkammer, sensorkammer,
sorteringsenhet og system for transport samt utvikling av maskinsynenhet med tilhørende
programvare og database.

De totale investeringene i prosjektet er ifølge søknaden 663 millioner kroner.

Fiskeridirektoratet har i sin vurdering kommet til prosjektet innebærer «betydelig innovasjon».

Samtidig melder Fiskeridirektoratet at oppdrettsveteran Bjørn Myrseths Biolaks Drift ikke gis utviklingskonsesjoner.

Konseptet til Biolaks Drift er et semilukket flytende oppdrettsanlegg som skal være
tilnærmet selvforsynt med energi. Dette innebærer installasjon av solcellepanel, vindmøller
og biogassanlegg, hvor biogass (metan) skal produseres lokalt ved bruk av oppsamlet slam
og annet biologisk avfall. Oppdrettsenheten skal bestå av fem lukkede komposittmerder
(oppdrettskar) montert inn i en fagverksstruktur. Videre skal konseptet utstyres med anlegg for produksjon og lagring av oksygen, lagring av metangass og battericeller for lagring av overskuddselektrisitet.

«Fiskeridirektoratet har kommet til at det omsøkte prosjektet ikke oppfyller vilkåret om
«betydelig innovasjon», jf. laksetildelingsforskriften § 23b. Direktoratet avslår etter dette
søknaden fra Biolaks Drift SUS om fem utviklingstillatelser,» heter det i svarbrevet.