Blom vil utnytte oppdrettsslam som bioressurs

Nyheter
1625

– Evne til å tenke nytt, få til godt samspill med partnere og villighet til å ta økonomisk risiko er forutsetninger for å løse utfordringene som skal muliggjøre videre vekst i norsk havbruksnæring. Blom har som en av pionerene i næringen demonstrert dette over lang tid, og er nå klar for å ta fatt på nye viktige utviklingsutfordringer, uttaler daglig leder Øyvind Blom ved Blom Fiskeoppdrett.

Slam
På en del lokaliteter langs kysten begrenses arealutnyttelsen av slamansamling på havbunnen under merdanlegget, noe som gir behov for lengre brakkleggingsperioder og begrensning av produsert biomasse, MTB.

Blom vil på en bærekraftig måte øke produksjonsevnen på dagens svakere lokaliteter ved å utvikle og ta i bruk ny miljøteknologi for oppsamling, filtrering og håndtering av slam fra oppdrettsnæringen.

Det oppsamlede slammet skal videre benyttes som ny ressurs for energiproduksjon og gjødsel.

Utviklingskonsesjoner
Blom Fiskeoppdrett er villig til å investere betydelige ressurser i utvikling og testing av teknologien, og det er etablert utviklingssamarbeid med en rekke sentrale aktører i og utenfor bransjen.

Blom har på bakgrunn av prosjektet søkt Fiskeridirektoratet om åtte utviklingskonsesjoner for fullskala test og utvikling av teknologien.