BKD-mistanke på flere lokaliteter: – Vi må være forberedt på flere utbrudd utover høsten og vinteren

Nyheter
0

Siden desember i fjor er bakteriell nyresjuke (BKD) påvist på en rekke lokaliteter med laks og én lokalitet med regnbueørret. Veterinærinstituttet har ikke sett et lignende omfang av sjukdommen siden 1990-tallet.

Bakteriell nyresjuke (BKD) ble påvist på to nabolokaliteter med laks i Trøndelag fylke (Hitra og Orkland kommuner) omkring årsskiftet og er påvist på fem lokaliteter med laks på Nordmøre i Møre og Romsdal fylke i løpet av våren og sommeren. Nylig ble BKD påvist på en lokalitet med regnbueørret i Kinn kommune i Vestland fylke. I tillegg er det mistanke om BKD på en lokalitet med laks i Frøya kommune i Trøndelag fylke og en lokalitet med laks på Nordmøre.

Alle lokalitetene i Midt-Norge tilhører samme oppdrettsselskap, opplyser Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Økt fokus på BKD ved helsekontroll
BKD skyldes infeksjon med bakterien Renibacterium salmoniarum. Bakterien vokser seint, og det kan gå lang tid fra fisk blir smitta til de viser kliniske tegn. BKD er listeført nasjonalt i kategori F, og mistanke om eller påvisning av BKD skal umiddelbart meldes til Mattilsynet. Veterinærinstituttet skal bekrefte alle mistanker i egenskap av å være nasjonalt referanselaboratorium for fiskesjukdommer.

Det er ingen offentlig overvåking av Renibacterium salmoniarum i Norge, men Mattilsynet har oppfordra aktørene i produksjonsområde 6 til økt fokus på BKD ved helsekontroll i alle faser av produksjonen. Renibacterium salmoniarum kan smitte fra stamfisk til avkom ved at bakterien befinner seg inne i egget (ekte vertikalt), og Veterinærinstituttet har anbefalt at all stamfisk undersøkes for Renibacterium salmoniarum. Ved stryking av vill, anadrom laksefisk er det allerede et krav at all stamfisk undersøkes for BKD.

Ukjent smittekilde
Den primære smittekilden for årets utbrudd er ukjent, men det er antatt at brønnbåter, avlusingsfartøy og annet utstyr har bidratt til smittespredning i Midt-Norge. Det er foreløpig ingen kjent sammenheng mellom utbrudda og mistankene i Midt-Norge og utbruddet i Vestland. Veterinærinstituttet er i gang med helgenomsekvensering av bakterier som er dyrka i forbindelse med årets utbrudd og tidligere utbrudd, og resultatene vil kunne avdekke om det dreier seg om én introduksjon eller flere introduksjoner.

Bakteriell nyresyke er en kronisk sjukdom og innebærer at fisk som smittes kan utvikle et livslangt bærerskap. Smitta oppdrettsfisk som blir stående i sjøen vil kunne smitte annen oppdrettsfisk og villfisk. Etablering av endemisk (vedvarende) smitte i ville populasjoner vil ha betydning for villfiskens helse, men også for oppdrettsfisk i berørte områder.

Uvanlig smittesituasjon
– De siste tiåra har BKD hatt sporadisk opptreden i Norge, og vi må tilbake til 1990-tallet for å finne like mange eller flere utbrudd i løpet av et og samme år, sier Torfinn Moldal, fagansvarlig for fiskehelse på Veterinærinstituttet. Den lange inkubasjonstida gjør at vi må være forberedt på flere utbrudd utover høsten og vinteren.