Ber Staten få opp farten med offshore-oppdrett: – Synd om Norge skulle bli akterutseilt

Nyheter
0

Norsk Industri og Sjømat Norge har sendt et felles brev til Nærings- og fiskeridepartementet hvor vi ber om at det snarest innføres en midlertidig ordning som gir mulighet for produksjonstillatelser i ytre områder inntil en permanent ordning er etablert.

Arbeidet med å legge til rette for havbruk til havs er viktig for å utvikle havbruks- og offshorenæringene i Norge. Det handler om den globale matforsyningen. Det handler også om å bygge industrivirksomhet i Norge, skaffe landet eksportinntekter og arbeidsplasser også i fremtiden. Et av de viktigste bidrag for å oppnå dette formål er å sørge for en effektiv og miljøvennlig produksjon av marint protein til hele verden – i et ubegrenset tidsperspektiv. Klodens matbehov vil være evigvarende, fremgår det av en felles melding fra de to organisasjonene.

Norsk havbruksnæring og leverandørindustri er utsatt for en sterk internasjonal konkurranse. Det investeres for eksempel i dag milliarder av kroner i landbasert oppdrett nær og på innsiden av de store markedene. Norsk Industri og Sjømat Norge vil på denne bakgrunn sterkt henstille til departementet om snarest å følge opp forslaget om en broordning inntil en permanent tillatelsesordning for havbasert oppdrett er på plass. På den måten kan regjeringen bidra til en miljømessig bærekraft vekst i en næring som har de beste forutsetninger for å bli en av de viktigste bidragsyter til industriell vekst og sysselsetting i landet vårt også fremover.

– Det er viktig at prosessen rundt tildeling av lokaliteter og tillatelser for havbruk til havs ferdigstilles raskt. Vi ser at det er en drastisk vekst i landbasert oppdrett i flere land og det vil være synd om Norge skulle bli akterutseilt på den mest norske av alle næringer – laksenæringen – i påvente av at myndighetene skal åpne egnede havområder og sikre tilstrekkelig biomasse for en økonomisk bærekraftig utvikling. For norsk industri ligger det her til rette for oppdrag som i sum vil kunne beløpe seg til flere milliarder kroner. Tiden er nå inne for å påskynde utviklingen av næringen på industriell basis, sier Stål Heggelund, fagsjef for havbruksleverandørene i Norsk Industri.