Begrenset algeeffekt i biomassetallene

Nyheter
838

Til tross for at enkeltselskap ble sterkt rammet, viser tall fra Sjømat Norges produksjonsforum at algeoppblomstringen i nord ikke påvirker Norges totale akvakulturproduksjon.

Siste oppdatering fra Sjømat Norges eget Produksjonsforum, som månedlig gjennomgår produksjonen av laks og ørret i Norge, viser at algeoppblomstringen har lite utslag på den totale produksjonen i Norge.

– Det er mindre forskjell mellom 2018G og 2017G nå enn for en måned siden. Dette skyldes den økte dødeligheten, men også et høyere uttak av fisk. Biomassen holder seg likevel på nesten samme nivå over fjoråret, sier leder i produksjonsforumet, Edmund Broback.

Algedøden har satt flere selskap i Nordlige Nordland og sørlige Troms sterkt tilbake. Hendelsen er også kritiske i forhold til arbeid på anleggene og i slakteriene i det nærmeste året for disse.

– Enkeltselskap står uten fisk å produsere for resten av året, det er svært alvorlig. For disse selskapene er det svært viktig å finne gode komparerende tiltak. Vi ser heldigvis at det er kommet positive signal fra Fiskeriministeren, sier Broback.

I forhold til Norges totale produksjon slår tallene fra nord marginalt ut. Resultatet er en samlet antallsreduksjon på 2018G på i overkant av en prosent fra april til mai, mens gjennomsnittsstørrelsen for 2018G sammenlignet med 2017G samtidig har økt cirka en prosent. Totalt sett er det kun indre relative forskjeller for 2018G.

«Vi ser av vårt datamateriale at det er lokaliteter som enda ikke er rapportert, men dette gjelder ikke lokaliteter rammet av alger. Det er forsøkt å kompensere for dette, men vi registrer likevel at det er noe større usikkerhet i datamaterialet enn normalt», bemerker Sjømat Norge.

Status for produksjonen per utgangen av mai:  

    Mai   Endring fra 2018
Laks Biomasse 667 000 tonn 6 %
Eksportert kvantum 104 000 tonn 14 %
Eksport verdi             6 100 mill. kr 1 %
Utsatt fisk 55,6 mill. 0 %
Fôrforbruk 119 000 tonn 10 %
Ørret Biomasse 39 000 tonn 35 %
Eksportert kvantum             5 700 tonn 14 %
Eksport verdi                 310 mill. kr 3 %
Utsatt fisk 1,1 mill. -18 %
Fôrforbruk 11 000 tonn 38 %
Temperatur 7,9 °C -0,7