Båtstrid i retten: Fylkesnes Fisk har saksøkt tidligere styremedlemmer i Austevoll Marine Group for 7,4 mill.

Nyheter
2224

Neste år møtes Fylkesnes Fisk og tre tidligere styremedlemmer i konkursrammede Austevoll Marine Group i Bergen tingrett. I sentrum for begivenhetene står servicebåten «Ulken».

Oppdatering: iLaks har fredag ettermiddag fått opplysninger om at saken er utsatt til neste år. Den skulle opprinnelig startet mandag 9. september.

Rettssaken, som varer i ti dager, dreier seg om styreansvar etter aksjeloven. Fylkesnes Fisk ved Erik Fylkesnes, har saksøkt Hans Runshaug, Henning Heggland og Tore Dalseide i forbindelse med ferdigstillelsen av båten «Ulken» hos Austevoll Marine Group.

I sluttinnlegget skriver advokat Øyvind Gaute Berg i Borgen Advokatar, som representerer Fylkesnes Fisk, at de saksøkte utviste objektivt sett uforsvarlig atferd i forkant av, under og etter avtaleinngåelsen med Fylkesnes Fisk om ferdigstillelsen av båten. Ifølge Berg var de tre styremedlemmene informert om at Austevoll Marine Group skal ha inngått denne avtalen med Fylkesnes Fisk.

«Ikke informert om økonomiske situasjonen»
Austevoll Marine Group gikk konkurs i september 2016, mens selskapet drev med ferdigstillelsen av «Ulken». Ifølge advokat Berg ble ikke Fylkenes Fisk på noe tidspunkt informert om den økonomiske situasjonen i Austevoll Marine Group i forkant av og ved avtaleinngåelsen knyttet til «Ulken». Berg skriver at Fylkesnes Fisk aldri ville ha inngått avtalen med Austevoll Marine Group, dersom de hatt fått informasjon om den økonomiske situasjonen.

«Dessuten hadde eller burde alle de tre saksøkte styremedlemmene ha kunnskap om den økonomiske situasjonen i AMG, jf. pliktene som er oppstilt for et styre i aksjeloven  §§ 6-12 og 6-13. Likevel gjorde ingen av de tre saksøkte noe for å hindre at avtalen med FF ble inngått», skriver Berg i sluttinnlegget.

Ifølge avisen Sunnhordland skal skroget til «Ulken» ha blitt hentet dagen før konkursen i Austevoll Marine Group. Det endte med at boet etter konkursen gikk til sak mot Fylkesnes Fisk, fordi bostyrer, advokat Per Christian Eriksen, mente skroget ble tatt uten at Fylkesnes Fisk hadde rett til det. Saken endte med et forlik mellom partene, ifølge Sunnhordland.

«Klart underkapitalisert»
Berg skriver videre at Fylkesnes Fisk deler bostyrer Per Christian Eriksen sine vurderinger og konklusjon med hensyn til blant annet insolvenstidspunkt og tidspunkt for inntreden av styret sin handleplikt.

«Allerede ved årsskiftet 2015/2016 inntrådte handleplikten for styret/de saksøkte – egenkapitalen var tapt – og det lå en plikt for styret/de saksøkte å utbedre situasjonen. FF gjør gjeldende at styret/de saksøkte i stedet lot være å følge opp den kritiske økonomiske situasjonen ved verken å innrette driften, tilføre ny egenkapital eller sette i verk driftsreduserende tiltak. Tvert i mot ble driften utvidet gjennom kapitalkrevende virksomheten som satsing på båt i Sagvåg.»

Ifølge Berg mener Fylkesnes Fisk at det på det tidspunktet som avtalen mellom oppdretteren og Austevoll Marine Group ble fremforhandlet og inngått, var sistnevnte klart underkapitalisert med tanke på forpliktelsene som selskapet på seg.

«AMG gikk derfor utover det å ta en ordinær forretningsmessig risiko da de inngikk avtalen om ferdigstilling av MS «Ulken» med FF. På det tidspunkt avtalen med FF ble inngått framstod det som usannsynlig at AMG kunne oppfylle sine forpliktelser etter avtalen», skriver Berg.

FF mener ifølge Berg at driften av AMG skjedde på blant annet oppdretterens regning fra avtalen ble underskrevet i juni 2016.

«På det tidspunktet alle fakturaene ble sendt til og betalt av FF fra AMG, var AMG insolvent og de tre saksøkte burde hatt positiv kunnskap om at selskapet ikke hadde mulighet til å ferdigstille MS «Ulken» og ei heller en realistisk sjanse til å drive AMG videre uten å påføre kreditorer, herunder FF, betydelige tap.»

Erstatningskrav på 7,4 mill.
Fylkesnes Fisk mener de ble påført en uforsvarlig risiko og et betydelig økonomisk tap som følge av de handlinger og mangel på handlinger som de saksøkte har utvist i egenskap av å være styremedlemmer i Austevoll Marine Group.

«De saksøkte er derfor ansvarlig for å erstatte saksøker sitt økonomiske tap», heter det i sluttinnlegget fra advokat Berg.

«Hele det økonomiske tapet til FF er kostnader som har oppstått som en direkte følge av avtaleinngåelsen med AMG om ferdigstilling av MS «Ulken»».

Tapet er ifølge Berg og Fylkesnes Fisk på 7.387.591 millioner kroner, og Berg har lagt ned påstand om at de tre saksøkte  solidum dømmes til å betale summen, i tillegg til saksomkostninger.

Fratrådte som styreleder fem uker før konkursen
Tor Øystein Enge i advokatfirmaet Stiegler WKS representerer en av de saksøkte, Hans Runshaug. Runshaug fratrådte som styreleder 1. august 2016, drøye fem uker før konkursen til Austevoll Marine Group.

Advokat Enge har lagt ned påstand om at Runshaug frifinnes, og det bestrides at vilkårene for styreansvar er til stede.

Ifølge Enge var Runshaug innleid som styreleder, og økonomifunksjonene ble ikke utført han. Enge skriver i sitt sluttinnlegg at Runshaug utførte sitt verv tillitsfullt og seriøst.

«Det fremstår som noe uklart hva som egentlig er anført som konkret ansvarsgrunnlag for saksøkte. Saksøkte hadde intet med avtaleinngåelsen med saksøker å gjøre. AMG bestod av flere ulike avdelinger med ledere for hver enkelt avdeling. Å inngå en avtale som den angjeldende lå innenfor avdelingens kompetanse og mandat. Det ble kun i ettertid orientert i styret om avtaleinngåelsen. Saksøkte hadde heller intet med faktureringen overfor saksøker», skriver Enge sitt sluttinnlegg.

Ifølge Enge var det utfordringer for Runshaug når det gjaldt verdsettelsen av aksjonærenes kapitalbidrag ved stiftelsen.

«Det var nødvendig å få klarhet i dette forhold før årsregnskapet for 2015 kunne avsluttes. Saksøkte søkte bistand fra selskapets revisor for å avklare forholdet. Det kan han neppe klandres for», skriver Enge, og fortsetter:

«Selv om likviditeten i perioder var noe svak gjennom første halvår av 2016 var det intet som tilsa at selskapet var i en alvorlig økonomisk situasjon,. Det ble iverksatt forsvarlige tiltak for å avhjelpe likviditeten.»

Ifølge Enge kom det i juni 2016 informasjon om at situasjonen kunne være mer alvorlig enn hva som var tidligere innrapportert, men han understreker at det fremdeles ble rapportert god ordretilgang og positiv utvikling av likviditeten i de nærmeste ukene.

«Styret ble presentert foreløpig resultatrapport pr 31.05.16. Styret besluttet straks å iverksette undersøkelser for å få avklaret situasjonen. Videre besluttet styret å arbeide mot Innovasjon Norge, samt selskapets bankforbindelse, for å sikre fortsatt finansiering.»

Ifølge sluttinnlegget hadde Runshaug over tid forhandlet ved Vitek, som stod klar til å tilføre betydelig kapital til Austevoll Marine Group.

«Det eneste som gjenstod var at aksjonærene i AMG måtte bli enige om størrelsen av de verdier de tilførte ved overdragelsen. Dette var en reell situasjon», skriver Enge.

Ifølge Enge valgte Fylkesnes Fisk med åpne øyne å inngå en byggekontrakt til ti millioner kroner med Austevoll Marine Group, som var et nystiftet selskap med en aksjekapital på en million kroner.

» Saksøker har ikke gjort noen undersøkelser omkring selskapets økonomi, ei heller krevet noen garantier. Til overmål hadde verftet som hadde byggekontrakten opprinnelig, nylig gått konkurs.»

«Han (Runshaug red.am.) har ikke på noen uaktsom måte voldt saksøker noen skade. Uansett foreligger ingen årsakssammenheng mellom saksøkers påståtte tap saksøktes opptreden som styreleder. I alle tilfeller er det grunnlag for lemping, j asl § 17-2.», heter det avslutningsvis i sluttinnlegget.

Avviser styrebehandling
Advokat Arild Dyngeland i Alvheim & Hansen Advokatfirma, som representerer Henning Heggland, har også lagt ned påstand om frifinnelse.

Dyngeland skriver i sluttinnlegget at Heggland bestrider at vilkårene for ansvar etter aksjeloven § 17-1 er oppfylt.

«Det anføres at Heggland og styret har opptrådt aktsomt og at det ikke foreligger ansvarsgrunnlag. Videre bestrides at vilkåret om årsakssammenheng er oppfylt», heter det i sluttinnlegget.

Ifølge Dyngeland var Heggland «perifer i avtaleinngåelsen», og avtalen skal ikke ha blitt styrebehandlet.

Dyngeland skriver også at Fylkenes Fisk ikke har dokumentert sitt økonomiske tap, men trukket inn mangler ved arbeidet som var utført.

» Deler av dette var ikke arbeid som AMG har utført, og andre deler er ikke dokumentert. Under ingen omstendighet er vilkåret om årsakssammenheng og  vilkåret om ansvarsgrunnlag oppfylt, idet dette er et rent kontraktsansvar. Subsidiært anføres at det tap saksøkte er påført eventuelt ansvar for Heggland bør avkortes etter skadeerstatningsloven § 5-1, eventuelt også lempes skadeserstatningsloven § 5-2″, heter det avslutningsvis i Dyngelands sluttinnlegg.

«Intet grunnlag for klander»
Den siste saksøkte, Tore Dalseide, er representert av advokat Christian S. Mathiassen i Harris Advokatfirma i Bergen. Også her legges det ned påstand om frifinnelse.

«Det foreligger ikke grunnlag for erstatning. Det foreligger verken ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng eller relevant økonomisk tap», heter det i sluttinnlegget fra Mathiassen, som skriver at Dalseide har opptrådt aktsomt, og at det av den grunn ikke foreligger ansvarsgrunnlaget.

Ifølge sluttinnlegget fra Mathiassen ble kontrakten inngått av administrasjonen til Austevoll Marine Group, og ble ikke styrebehandlet.

«Det er intet grunnlag for klander overfor Dalseide med hensyn til kontraktsinngåelsen, en kontraktsinngåelse som han ikke deltok i», heter det i sluttinnlegget.

Videre skriver Mathiassen:

«Saksøker hevder at Dalseide skulle gitt FF opplysninger om AMG sin svake økonomiske stilling. Det fastholdes at Dalseide ikke hadde noen plikt til dette. Og at FF var kjent med AMG sin økonomiske stilling, samt at dette ikke hadde betydning for AMG.»

I sluttinnlegget bestrides det også at oppbud ble begjært for sent, og at Austevoll Marine Group ikke var tilfredsstillende kapitalisert. 

Videre skriver Mathiassen at «Den forrige kontraktsparten med hensyn til ferdigstilling av båten hadde gått konkurs. AMG var nystartet og hadde likviditetsproblemer, av hensyn til disse valgte saksøker å ikke kreve garanti.»

«Saksøker signerer på en kontrakt som de i ettertid gjør gjeldene at er i strid med den enighet som ble oppnådd i forhandlingene mellom FF og AMG. Og FF betaler fakturakrav fra AMG som ikke stemmer med ordlyden i kontrakten.  Dette viser at FF har valgt å ta risiko, dette må medføre at et eventuelt ansvar for Dalseide må reduseres eller bortfalle», heter det til slutt i sluttinnlegget til Mathiassen.

Verken Hans Runshaug eller Henning Heggland, ønsker å kommentere saken overfor iLaks.

Daglig leder Erik Fylkenes i Fylkesnes Fisk skriver følgende i en tekstmelding til iLaks:

«Eneste kommentar i farten må være at vi ønsker å få startet på denne saken og at vi regner med at de saksøkte stiller i retten.»

iLaks har også forsøkt å få kontakt med Tore Dalseide, uten å få svar.