Årsakene bak det betydelige fallet i juni-eksporten for laks

Tallene for lakseeksporten i første halvår er kommet, og vi ser en drastisk tilbakegang i juni måned sammenlignet med fjoråret. Samtidig er verdien for første halvår 2024 det nest beste noensinne – på tross av fallet i juni. Hva er grunnen til dette, og hvorfor ser vi en så markant tilbakegang nå?

Vi ser stor variasjon i eksporten gjennom halvåret som har gått. Fra tilnærmet samme eksport i årets første måneder målt i verdi, snudde bildet negativt i juni, med 15 prosent fall i verdi. Totalt endte første halvår opp med en eksportverdi for laks på 56,3 milliarder kroner, ned tre prosent fra i fjor.

Det er fall i eksportprisen som er hovedårsaken til verdifallet i juni
I mai var eksportprisen for fersk laks 116,6 kroner. Denne falt til 85,8 kroner i juni, et fall på rekordstore 30,8 kroner per kilo.

Dette er det største fallet målt fra en måned til en annen. Forrige rekordfall mellom to påfølgende måneder var fra juli til august i 2022, med 14,4 kroner per kilo. Sammenligner vi mot prisen i samme måned i fjor, er forskjellen på 14,6 kroner. Dette er ikke rekord mot samme måned året før: Den ble satt i januar 2021, sammenlignet med januar 2020. Da var forskjellen mellom månedene på 26,8 kroner.

Norge har en annen lakseeksport
Prisfallet i år har først og fremst sammenheng med økt volum av fersk hel laks på 27 prosent mot mai måned. I tillegg øker den globale konkurransen. Juni måned er kanskje årets første måned med global vekst. Det er særlig tilbudssituasjonen som har påvirket prisen til markedene som har etterspurt den største fisken, og som historisk sett har betalt mest.

Vi ser et spesielt stort prisfall i markeder som Italia, Sør-Korea, USA og Kina. 2024 så langt er preget av en sterk økning i eksporten av fersk laksefilet, og nedgang i eksporten av fersk hel laks.

Trenden fortsetter også i juni. Omregnet til rundvekt har eksportvolumet falt med tre prosent til 587.000 tonn. Av dette utgjorde fersk hel fisk 67 prosent, en nedgang på seks prosentpoeng fra i fjor.

Illustrasjonsfoto: Tina Totland Jenssen

Med andre ord har Norge en annen lakseeksport i 2024, enn på samme tidspunkt i fjor. Laksefilet som produkt tar større plass nå enn tidligere, mens hel fisk på sin side har en markant tilbakegang.

Mer stabil pris for filet
Relativt sett hadde fersk filet noe svakere prisutvikling enn fersk hel fisk, fram til og med mai. Bildet snudde imidlertid i juni måned på grunn av det store fallet i pris for fersk hel laks.

I gjennomsnitt gikk prisen for fersk hel i årets fem første måneder opp fire prosent (til 111 kroner) mens fersk filet økte med kun 0,5 prosent mot samme periode i fjor, til 153,2 kroner. I juni falt prisen for fersk filet med kun fem prosent, mens fersk hel som nevnt falt 15 prosent.

Endret vareflyt i markedene
Eksporten av fersk filet har hittil i år økt med nesten 17.000 tonn (37 prosent). Mens foredlingsnasjonene Polen og Nederland var de viktigste vekstnasjonene for norsk eksport av fersk laksefilet fram til og med mai, endret dette seg i juni. Konsumlandene Spania og Storbritannia var de viktigste vekstnasjonene målt i volum i juni.

For første halvår totalt sett er det Polen som øker mest. En stadig større andel av den norske laksen som konsumeres i EU går via Polen før den ender på matbordet til forbrukerne. De største vekstmarkedene for polsk eksport så langt er Italia og Tyskland. Det betyr at mens den norske eksporten går tilbake med totalt seks prosent i rundvekt, er den totale tilførselen til Italia omtrent på samme nivå som i fjor.

Norge taper markedsandel
Den globale produksjonen ser ut til å holde seg omtrent uendret, mens den norske produksjonen faller. Det gjør at Norge taper andeler både globalt, og i flere av de store konsummarkedene. I det viktige, franske markedet ser det ut til at tilførselen fra Skottland øker, mens volumet fra Norge faller. Dette skjer både direkte og indirekte via foredlingsnasjonene i Europa.

Norsk laks taper på markedet i konkurransen fra andre land, for eksempel i USA. Flyfrakt av laks. Illustrasjonsfoto: LATAM

USA er et annet marked hvor vi ser at norsk laks taper i konkurransen. Her er det spesielt Canada, som har økt produksjonen dette året, som øker tilførselen av laks til USA. Det mest spesielle med dette markedet er at USA, som har hatt jevn og stor vekst over lang tid, reduserer importen sin totalt sett. Det er fryst filet som reduseres, og endringen må først og fremst ses på som en konsekvens av varelager-justering.

Utsiktene fremover
Hvis vi ser til utviklingen det siste halvåret, kan vi anta at det vil være en lignende trend også i tiden fremover. Det forventes veldig lav vekst i lakseproduksjon i Norge og globalt, og dette skyldes først og fremst strenge reguleringer som vil spille inn på produksjonsutviklingen. Vi ser også at biologiske utfordringer og vil kunne påvirke veksten i produksjon i nærmeste framtid.