Algeoppblomstring truer

Nyheter
982

I perioden mai-juni ligger forholdene til rette for at det kan oppstå skadelige algeforekomster i norske farvann. Stabilt, pent vær gir lite bevegelser i vannmassene – noe som er gunstig for algene. Det har tidligere vært flere perioder med høy dødelighet på anlegg på grunn av giftige alger, skriver SINTEF Fiskeri og havbruk på sine hjemmesider.

Økt dødelighet
I det siste har SINTEF Fiskeri og havbruk mottatt rapporter om økt dødelighet i oppdrettsanlegg, og vannprøver analysert ved SINTEF SeaLab viser forekomster av giftige planktonalger.

– Vi anbefaler at man i tiden fremover følger godt med på fiskens atferd og appetitt, samt utvikling av siktedyp på lokalitetene, forteller Johanne Arff. Hun har i flere år analysert vannprøver fra anlegg og gitt råd til tiltak.

Analyser til beslutningsstøtte
Å utsette planlagte operasjoner på et anlegg som har høy algeforekomst, kan redusere dødelighet hos fisken.

– Det bør utvises aktsomhet i forbindelse med all håndtering av fisk, og vi anbefaler at det samles inn vannprøver til analyser i forkant av planlagte operasjoner som for eksempel sortering og avlusning, sier Arff. Å observere hvor mye villfisk som går rundt anlegget er også en indikator på algesituasjonen, siden villfisk vil unngå skadelige algeforekomster.