Akvafuture oppnådde en driftsmargin på 27 prosent – i lukket anlegg

Nyheter
0

Men selskapet, som driver lakseoppdrett på tre lokaliteter på sørlige Helgeland, etterlyser vekstmuligheter.

«Etter 12 års utvikling er selskapet kommet i en posisjon hvor vi de siste årene leverer industriledende resultater,» skriver Akvafuture i sin årsberetning.

I fjor fikk oppdrettselskapet et driftsresultat på 59,8 millioner kroner etter en omsetning på 221,4 millioner kroner. Det betyr at driftsresultatet ble nær doblet fra 2021 – på lavere omsetning. Driftsmarginen este ut – til 27 prosent.

«Akvafuture anslår at vi har stått for nært alt av verdens slaktevolum fra flytende lukkede merder i 2022,» fremgår det videre av beretningen.

Urørt
«Våre lukkede merder gir oss svært ressurseffektivt tilgang på et lusefritt miljø for vår laks. Dette lar laksen stå helt urørt fra utsett til slakt, noe som fjerner mye av stressfaktorene og smitterisikoen ved oppdrett.»

Akvafuture vil vokse, men opplever at det er krevende å få til.

«Reguleringen av oppdrettsnæringen er mangelfull og legger ikke til rette for nyskapning og positiv disrupsjon. Vi ønsker at en større del av Norges lakseproduksjon skal komme fra lukkede merder i sjø og vi står klare til å utvide vår produksjon. Mangel på tillatelsesvolum for lusefri oppdrett hemmer vår utvikling i Norge. Dagens regime medfører en enorm kapitalbarriere. Bedrifter som Akvafuture, med betydelige resultater, får ikke tilgang på tillatelsesvolum. Det er en stor hindring for teknologisk nyvinning i næringen.»

Daglig leder Thomas Myrholt. (Foto: Steve Hernes)

Akvafuture hadde ved årsskiftet en samlet gjeld på 324,3 millioner kroner, hvorav 240 millioner kroner var lån fra kredittinstitusjoner. Selskapet hadde da en bokført egenkapital på 258,3 millioner kroner.

Lavt svinn
«Akvafuture hadde i 2022 en dødelighet på 3,4 prosent og en snittvekt på dødeligheten tilsvarende 520 gram. Dette sammenlignes med næringen på 16 prosent dødelighet og snittvekt på 2,2 kg. Per 100 fisk satt i sjøen innebærer dette at Akvafuture har 1,8 kg med død biomasse, mens næringen har 35 kg,» fremgår det av årsrapporten.

«Slaktekvaliteten ligger på 95 prosent superiorandel, vesentlig over bransjen for øvrig.»

Brønnøysund-selskapet opplever stor interesse for selskapets teknologi og biologiske resultater utenfor Norges grense.

Akvafuture hadde ved årsskiftet tre FoU-tillatelser, to konverterte utviklingstillatelser og ytterigere 500 tonn ordinære matfisktillatelser.

Selskapet har ni aksjonærer. Den største av dem er Saturn Invest, kontrollert av mangeårig Torghatten-sjef Brynjar Forbergskog, med 49,5 prosent av aksjene i Akvafuture.

Akvafuture 2022 2021 Endring
Omsetning 221,4 274,4 -19,3 %
EBIT 59,8 32,7 82,9 %
Resultat før skatt 42,0 10,3 307,8 %
Driftsmargin 27,0 % 11,9 %
Alle tall i millioner kroner