Aksjonærgruppering byr 13,2 milliarder kroner for NTS

Nyheter
0

Representerer mer enn 50 prosent av aksjene i NTS.

Et selskap som representerer mer enn 50 prosent av aksjene i NTS vil by 105 kroner per aksje i kontant oppgjør for oppdrettselskapet. Budet priser selskapets egenkapital til 13,2 milliarder kroner og representerer en premie på 13 prosent til sluttkurs for NTS-aksjen fredag 14. januar.

Aksjonærene utgjøres av Terboli Invest (tidligere Vite Invest før navneskifte), Nils Williksen AS, Haspro, Rodo Invest, Vikna Invest, Andvari, Bergpro, Dolmen Invest, E.R. Dolmen Invest, Guntvedt Holding, Hans Martin Storø, Leif-Oskar Olsvik, Linn-Karin Olsvik, Torbjørn Olsvik, H.G. Dolmen Invest og Emilsen Fisk.

Rasjonalet for tilbudet er å søke å beskytte og videreutvikle aksjeverdier i NTS ved å videreføre sondering av alternativer for selskapets aksjonærer, herunder å selge aksjene. Aksjonærene ønsker videre å forbedre eierstyringen og selskapsledelsen i selskapet, heter det i en børsmelding utsendt mandag morgen.

Tilbudsperioden vil løpe i fire uker, med mulighet for forlengelse.

Fremsettelse av tilbudet er betinget av at det ikke har funnet sted en vesentlig negativ endring i selskapets og dets datterselskapers finansielle stilling eller operasjonelle utsikter og av at Oslo Børs skal ha godkjent tilbudsdokumentet, heter det.

Gjennomføringsbetingelsene er spesifisert i meldingen:

1. Det skal ikke ha funnet sted noen vesentlig negativ endring i selskapet og dets datterselskapers finansielle stilling og operasjonelle utsikter.

2. Selskapet og dets datterselskaper skal ha innhentet gyldig samtykke fra banker og andre tredjeparter til kontrollskifte i selskapet.

3. Det skal ikke ha funnet sted noen inngrep fra offentlige myndigheter som forhindrer gjennomføring av tilbudet på dets vilkår.

4. Det skal ikke etter 14. januar 2022 ha funnet sted noe vedtak i selskapet eller noen av dets datterselskaper om fusjon/fisjon, økning av aksjekapitalen, antall utstedte aksjer og/eller aksjenes pålydende, erverv av egne aksjer eller salg av vesentlige eiendeler.

5. Det skal ikke ha vært annonsert et konkurrerende tilbud med høyere tilbudspris enn tilbudsprisen.

Carnegie er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Thommessen er juridisk rådgiver til aksjonærgrupperingen.