Aksepterer under tvil

Nyheter
703

Tidligere i juni la R. Domstein & Co AS inn et bud på om kjøp av samtlige utestående aksjer i
Domstein ASA mot et kontantvederlag på ti kroner per aksje. Idag foreligger uttalelsen fra styret i Domstein ASA.

Styremedlemmene Gunnar Domstein og Knut Magne Domstein har ikke deltatt ved styrets behandling av
denne utalelsen ettersom disse er medeiere og styremedlemmer i tilbyder. Det samme gjelder for Rolf
Domstein som er administrerende direktør i Domstein, samt styremedlem og daglig leder i tilbyder. R. Domstein & Co kontrollerer 49,27 prosent av det børsnoterte Domstein-konsernet.

Det fremgår videre av tilbudsdokumentet at tilbudet fremmes av R. Domstein & Co i samarbeid med Kverva AS. De to ønsker i fellesskap å restrukturere og videreutvikle virksomheten i Domstein, herunder stryke selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs. Man er enige om at som en del av et slikt samarbeid knyttet til Domsteins virksomhet, skal R. Domstein & co hovedsakelig fokusere på fiskeri, eiendom, produksjon og distribusjon i Norge, mens Kverva hovedsakelig skal fokusere på virksomheten i Sverige. En strykning av Domsteins aksjer fra Oslo Børs vil også føre til kostnadsreduksjoner som vil komme den operasjonelle virksomheten til gode, og som gitt Domsteins børsverdi ikke er ubetydelige.

Tilbudsprisen på ti kroner per aksje er 19,91 prosent høyere enn volumveiet gjennomsnittlig kurs på
Domstein-aksjen den 17. juni 2014, som var siste registrerte handelsdag før tilbudet, og 22,28 prosent
høyere enn gjennomsnittlig volumveiet gjennomsnittlig kurs siste tre måneder før offentliggjøring av Tilbudet.

Det er ikke tatt finansieringsforbehold for budet. Tilbyder har opplyst at det er mottatt tilsagn om et
lån fra Kverva for å finansiere ervervet av aksjer under tilbudet.

Styret i Domstein har engasjert Kjelstrup & Wiggen Consulting AS som uavhengig sakkyndig til å avgi en uavhengig verdivurdering, en såkalt fairness opinion, av Domstein. Kjelstrup & Wiggen uttaler at de underliggende verdiene i selskapet er mellom ni og 21 kroner pr. aksje. Oppkjøpspremien ansees som rimelig for et selskap i Domsteins situasjon. Basert på en helhetlig vurdering er Kjelstrup & Wiggen av den oppfatning at tilbudet ikke reflekterer de underliggende verdiene i Domstein. Samtidig heter det at aksjeeierne sannsynligvis har begrensede muligheter til å få tilgang til eller få realisert de underliggende verdiene gjennom kursutvikling som et børsnotert selskap. Det fremkommer også at selskapet har betydelige finansielle forpliktelser og lite handlefrihet.

Etter styrets mening er tilbyder en aktør med stor kunnskap om selskapet og bransjen generelt. Et
samarbeid mellom tilbyder og Kverva antas å gi nye finansielle og industrielle muligheter for selskapet. Styret vurderer det slik at gjennomføring av tilbudet, med påfølgende restrukturering og
videreutvikling vil være i selskapets interesse.

Styret vurderer at det, gitt nåværende eierstruktur, finansielle situasjon og resultatutvikling, ikke foreligger andre reelle strategiske alternativer for selskapet. Styret har følgelig ikke iverksatt initiativ for å etablere konkurrerende tilbud.

På denne bakgrunn anbefaler styret under noe tvil at aksjeeierne aksepterer tilbudet. Uttalelsen er enstemmig, heter det i en børsmelding fra Domstein.