Aker Solutions skal bygge milliardprosjektet ØyMerd – forhåpentligvis et sted i Norge

Nyheter
0

Ny trekantet betongmerd hvor hver av sidene er 120 meter lange.

Nærings- og fiskeridepartementet ga 23. august tilsagn om åtte utviklingstillatelser til Astafjord Ocean Salmon for realisering av prosjektet ØyMerd. Astafjord Ocean Salmon, som er eid av Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm, søkte i november 2017 om åtte utviklingstillatelser for å utvikle, bygge og prøve ut ØyMerd – en helt ny teknologi for oppdrett av laks på eksponerte lokaliteter.

– Ved Nærings- og fiskeridepartementets beslutning har vi endelig fått et positivt utfall på vår søknad fra 2017 og vi er kommet et langt skritt nærmere realisering av ØyMerd. Siste kostnadsberegning 2021 viste at ØyMerd krever en investering på cirka 1,3 milliard kroner. Vi vil nå sette oss ned med våre samarbeidspartnere for å oppdatere de økonomiske kalkylene og vurdere prosjektet i forhold til de siste seks årenes teknologiske utvikling. Vi vil også intensivere arbeidet med å finne egnet lokalitet for plattformen. ØyMerd vil skape store ringvirkninger og vi håper på et godt samarbeid med aktuelle kommuner for å finne egnet lokalitet, sier styreleder Tore Lundberg i Astafjord Ocean Salmon.

ØyMerd skal plasseres på en eksponert lokalitet hvor oppdrett ikke kan drives med konvensjonell teknologi. Den skal bygges i betong og alle funksjoner knyttet til drift, vedlikehold og fôring er integrert i konstruksjonen. ØyMerd har en trekantet form og hver av sidene er 120 meter lang.

Skjermes
– Konstruksjonen ivaretar sikkerhet for både personell, fisk og miljø. Akvateknikerne våre kan arbeide under trygge og stabile forhold samtidig som fisken skjermes fra bølger og overflatestrøm i de øvre vannmassene. Dermed hindres lusepåslag, sier daglig leder Marius Arvesen i en pressemelding.

– I dette prosjektet har vi koblet den beste kompetansen fra to verdener. Vi har hatt stor nytte av arbeidsmetodikken fra oljebransjen og kompetansen hos våre partnere om betong og flytende plattformer for tøff sjø. Samtidig har vår lange erfaring fra både fiskeri og havbruk vært svært viktig for den endelige løsningen, sier Lundberg.

ØyMerd er utviklet i nært samarbeid mellom Astafjord Ocean Salmon og blant andre Bemlotek, Concrete Structures og KUPA. I utformingen av konseptet har også flere andre nordnorske bedrifter bidratt med kompetanse og gode løsninger.

Aker Solutions skal etter planene bygge ØyMerd på et egnet sted, helst i Norge, før den slepes nordover for ytterligere utrustning og testing ved kai i Nord-Norge. Til slutt skal den installeres på lokalitet i Nord-Norge.

– ØyMerd er et helnorsk konsept som skaper store ringvirkninger for norske og nordnorske leverandører. Vi har i utviklingsfasen samarbeidet nært med flere kompetente bedrifter i Norge og Nord-Norge og vi er derfor sikre på at vi får et kvalitetsprodukt. Ved at utrusting og testing skal skje lokalt, vil lokale serviceleverandører få anledning til å bli kjent med ØyMerd før vi sleper den til lokalitet, sier Arvesen.

Også mindre havbruksselskap kan bidra med store nyvinninger
Fiskeridirektoratet åpnet 19. november 2015 for søknader om utviklingstillatelser for oppdrett av laks. Tillatelsene var forbeholdt ny teknologi som skulle bidra til å løse oppdrettsnæringens miljø- eller arealutfordringer. Tillatelsene er tildelt prosjekter med høy innovasjonsgrad og som innebærer vesentlige investeringer. Ordningen med utviklingstillatelser opphørte 17. november 2017.

– Nærings- og fiskeridepartementets beslutning om å tildele åtte utviklingstillatelser til realisering av ØyMerd, viser at også mindre og lokalt eide havbruksselskap bidrar til å utvikle ny teknologi for oppdrett. Dette har vi klart gjennom et langvarig samarbeide, samtidig som vi har knyttet til oss landets beste kompetanse på maritime konstruksjoner og kombinert denne med vår operasjonelle erfaring fra oppdrett, sier Tore Lundberg.

ØyMerd er et konsept eid av selskapet Bemlotek.